mon.jpg

Конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2019 година

Врз основа на член 50 став 1 и член 52-а став 2 од Законот за научно-истражувачката дејност …