mon.jpg

Резултати од дополнителен Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Прва група Прифатени апликации Одбиени апликацииДоговор за стипендија   Втора …