Апликација за стипендија на студенти запишани првпат во прва година во учебната 2016/2017 година

Aplikacija-za-stipendija-na-studenti-zapishani-prvpat-vo-prva-godina-vo-uchebnata-2016-2017-godina.jpg

Апликација за стипендија на студенти запишани првпат во прва година во учебната 2016/2017 година

Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Машински факултет – Скопје

 

А П Л И К А Ц И Ј А

за стипендија на студенти запишани првпат во прва година во

учебната 2016/2017 година

 

Генерални информации за апликантот                                                         

Име и презиме ________________________________

Дата и место на раѓање _________________________

Контакт телефон _______________________________

Адреса на живеење _____________________________

 

Фотографија

(не постара од

шест месеци)

 

Завршено образование (степен, вид и бодови)

 

_________________________________________________________________________________

 

Студент на Машински факултет по студиска програма

 

 

ПРАШАЛНИК

 

Образложете го вашиот интерес за високо образование.

_____________________________________________________________________________

 

Кој ви е омилен предмет и зошто?

_________________________________________________________________________________

 

Опишете го со неколу зборови средното образование.

_________________________________________________________________________________

 

Како сте добиле информации за содржината на студиите на Машински факултет и од кого?

_________________________________________________________________________________

 

Наведете некој настан или случка кој се случил за време на школувањето во средното образование, а придонел да се определите да студирате на Машински факултет.

_________________________________________________________________________________

 

Зошто се определивте во Вашето студирање на Машинскиот факултет да ја изберете областа Енергетика?

_________________________________________________________________________________

 

Наведете дополнителни курсеви и обуки кои сте ги посетувале.

_________________________________________________________________________________

 

Наведете освоени дипломи од прво, второ или трето место од домашни или меѓународни натпревари за време на средното образование.

 

 

Каде се гледате себеси за 3 години?

________________________________________________________________________________

 

Хоби и активности во слободно време.

_________________________________________________________________________________

 

Опишете се себеси преку пет карактеристики.

 

 

Дали сте запознаени и дали се согласувате со критериумите и обврските за корисникот на стипендија, доколку сте Вие корисник на стипендија од АД ЕЛЕМ?

 

ДА /НЕ

Во случај на неисполнување на обврските, лицето посочено како солидарен гарант има обврска да ја надомести финансиската давачка.

 

Генерални информации за потписник / солидарен гарант

(потписник на солидарен гарант може да биде само член на потесно семејство)

 

Име и презиме ___________________________________

Сродство со апликант _____________________________

ЕМБГ ___________________________________________

Контакт телефон _________________________________

Адреса на живеење _______________________________

 

 

Потребни документи

 

– копија од диплома за завршено средно образование

– копија од дипломи за посета на курсеви и други дополнителни обуки

– копија од диплома за освоено прво, второ или трето место на домашни или меѓународни

натпревари, освоени за време на средното образование

– изјава дека не сте корисник на стипендија или кредит од друга установа, институција или

компанија,  потпишана и од солидарен гарант

– потврда за имотна состојба, работен однос и личен доход на солидарен гарант-потписник

 

 

Изјава

 

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени од моја страна во Апликацијата за стипендија се точни и вистинити.

 

Изјавил,

___________________________________

(име и презиме-потпис на апликантот)

 

 

Документите се поднесуваат во Архивата на Машинскиот факултет – Скопје (во Деканатот) или по пошта на адреса Машински факултет –Скопје, п. Фах 464, 1000 Скопје во периодот од 16.05.2017 до 26.05.2017 година.

 

Покрај апликацијата потребно е да се достави и индивидуално креирано мотивациско писмо, како и потребните документи кои се наведени во апликацијата.

 

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail