ministerstvo-za-obrazovanie-i-nauka-1-scaled.jpg

МОН: Конкурс за избор на наставници за вршење на воспитно-образовна работа за децата на државјаните кои се со постојан или привремен престој во странство

Врз основа на член 12 став 1 и 2 од Законот за основното образование („Службен весник на …