mon.jpg

Конкурс за доделување на средства за финансирање на материјални трошоци и услуги, за печатење на зборници на трудови од одржаните научни собири за 2020 година

Врз основа на член 50 став 1 и член 52-а став 2 од Законот за научно-истражувачката …

mon.jpg

Kонкурс за доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Северна Македонија за студиската 2020/2021 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …