Дирекцијата за заштита и спасување вработува седум лица, плата до 28.444 денари

dzs.jpg

Дирекција за заштита и спасуваење на РепубликаМакедонија, врз основаначленовите 22, 23, 24, 25, 26, и 27 од Законот заработни односи („Службен весникна РМ„ бр. 167/15пречистен текст), a во врска сочлен 23 став 1 алинеја 2 од Законотза вработените во јавниот сектор(Службен весникна РМ бр. 27/14, 199/14 и 27/2016), и Правилникот за систематизација на работните места на Дирекцијата за заштита и спасување бр. 011902/2 од 28. 6. 2016 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникотза систематизација на работните места во Дирекцијата за заштита и спасување бр. 011902/5 од 14. 10. 2016 година, бр. 01625/1 од 20. 2. 2018 година, бр. 01625/4 од 18. 6. 2018 година, 29. 8. 2018 година, објавува:

O Г Л A C
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА 7 (седум ЛИЦА) НА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ВО ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Дирекција за заштита и спасување на Република Македонија објавува оглас за вработување на 7 (седум) лица преку засновање на работен однос на определено време за работните места:

1 .Самостоен референт архивар, одделение за генерален инспектор 1 извршител,

Кандидатот, покрај општите услови предвидени со закон, потребно е;

Посебни услови:
Образование: завршено вишо, средно стручно или гимнзија
Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции
да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
да има активно познавање на комјутерски програми
за канцаларико работење

Паричен износ на основна нетоплата: 15. 689, 00 денари за работното место под реден број 1

2. Раководител на ПОДЗС Крива Планка во Сектор за оператива и логистика 1 извршител

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:
Посебни услови:
Образование: завршено одбрана, образование или правни науки
Стручни квалификации: ниво на квалификација VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен да има ниво на квалификации,

Работно искуство: најмалку 4 години работно искуство во струката од кои најмалку 1 година работено во јавен сектор, односно 6 години работно искуство во струката од кои најмалку 2 години на раководно место во приватен сектор

Посебни работни компетенции
да има познавање на еден од трите најчесто користен јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење
потврда за положен испит за административно управување
Паричен износ на основна нетоплата: 28. 433, 00 денари за работното место под реден број 2

3. Помлад соработник за пополна на штабови, единици и тимови за брз одговор со персонал одделение за организациско мобилизирачки работи во Сектор за оператива и логистика

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, потребно е;

Посебни услови:
Образование; завршено одбрана образование
Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Б според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
Работно искуство: со или без работно искуство

Посебни работни компетенции:
да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
да има активно познавање на комјутерски програми
за канцаларико работење
Паричен износ на основна нетоплата: 20. 987, 00 денари за работно место под реден број 3

4. Раководител на ПОДЗС Кавадрци во Сектор за оператоива и логистика

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:
Образование: завршено градежништво и водостопанство, образование или одбрана
Стручни квалификации: ниво на квалификација VI A според Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
Работно искуство: најмалку 4 години работно искуство во струката од кои најмалку 1 година работено во јавен сектор, односно 6 години работно искуство во струката од кои најмалку 2 години на раководно место во приватен сектор
положен испит за административно управување

Посебни работни компетенции:
да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење
Паричен износ на основна нетоплата; 28. 433, 00 денари за работното место под реден број 4

5. Советник за планирање и организирање на обука по хуманитарни мерки за заштита и спасување во Одделение за обука во Сектор за превенција и планирање и развој.

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:

Посебни услови:
Образование: Одбрана Образование или Правни науки
Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Aспоред Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:
да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење
Паричен износ на основна нетоплата: 25. 023, 00 денари за работното место под реден број 5

6. Советник за урбанистички планови во Одделение за издавање на урбанистичка согласност во сектор за превенција, планирање и развој

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, потребно е;

Посебни услови:
Образование: градежништво и водостопанство, архитектура, Урбанизам и планирање
Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Aспоред Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката

Посебни работни компетенции:
да има познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски или германски)
да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење
Паричен износ на основна нетоплата; 25. 023, 00 денари за работното место под реден број 6

7. Советник за урбанистички проекти од високо градба во O дделние за издавање согласност во Сектор за превенција, планирање и развој

Кандидатот покрај општите услови предвидени со закон, потребно е:
Посебни услови:
Образование: Градежништво и водостопанство Одбрана

Стручни квалификации: ниво на квалификација VI Aспоред Македонска рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредита според ЕКТС или завршен VII/1 степен
Работно искуство: најмалку 3 години работно искуство во струката
Посебни работни компетенции:
да има познавање на еден од трите најчесто користени јазицина Европската унија (англиски, француски или германски) да има активно познавање на комјутерски програми за канцаларико работење

Паричен износ на основна нетоплата: 25. 023, 00 денари за работното место под реден број 7

II. Општи услови кои треба да ги исполни кандидатот:

да е државјанин на Република Македонија
активно да го користи македонскиот јазик
да е полнолетен
да има општа здраствена способност
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оргинална форма или копија заверена кај нотар:

1. Доказ за државјанство на Република Македонија/ оргинал или копија уверение за државјанство
2. Доказ за општа здраствена способност/лекарско уверение оргинал
3. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена казна за вршење професија, дејност или должност/потврда
4. Уверение/диплома за звршен степен на образование/копија со нотарска заверка верно на оргинал
5. Доказ за познавање на јазик
6. Доказ за работно искуство
7. Доказ за познавање на комјутерски програми/ потврда сертификат оргинал или коија
8. Биографија

III. Распоред на работно време:
Работни часови во неделата максимум 40 работни часови, работно време со почеток меѓу 07,30 08,30 часот и крај на работно време меѓу 15,30 16,30 часот.
Работни денови: од понеделникдо петок.

Потребната документација треба да се достави во затворен коверт на следната адреса: Дирекција за заштита и спасување на Р. М. на улица, Васко Карангелески, бр 8 Скопје касарна Гоце Делчев -Аеродром Скопје(со назнака „за оглас за вработување,

Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на Дирекција за заштита и спасување или со препорачана пратка по пошта.
Пријавите што нема да бидат поднесени на наведениот начин и утврдениот рок и пријавите што нема да ги содржат потребните документи ќе се сметаат за ненавремени и некомплетни и нема да се разгледуваат.

Рокот за доставување на потребната документација е осум (8) дена од денот на објавувањето на огласот во дневниот печат (не сметајки го денот на самото објавување)
Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот нарокот за пријавување во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail