institut_za_javno_zdravje.jpg

рз основа на член 1 56, 1 57, 1 58, 1 59, 1 60 и 1 61 од Законот за здравствената заштита (Сл. весник на Република Македонија 6р. 43/1 2, 1 45/1 2, 87/1 3, 39/1 4, 43/1 4, 1 0/1 5, 1 54/1 5,192/1 5, 1 7/1 6, и 37/1 6), член 22 и член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија, бр. 74 од 8. 05. 201 5 година член 20г Закон за вработени во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија, бр. 27/14, 199/14 и 27/16) Согласноста за вработување од Министерството за финансии бр. 1811834/2 од 08. 10. 2018 година, Одлука за објавување на јавен оглас 032822/1 од 12. 10. 2018 година од В. Д. директор на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија Скопје се објавува

ЈАВЕН ОГЛАС
за вработување на 26 лица на неопределено време

1. ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија Скопје има потреба за вработување на:

1.1 Дипломиран физичар 2 извршители
1.2 Дипломиран фармацевт 2 извршители
1. 3Лаборант со ВСС 1 извршители
1.4 Лаборант со ССС 4 извршители
1.5 Медицинска сестри 3 извршители
1.6 Дипломиран инжињер по прехрамбена технологија и биотехнологија 1 извршител
1. 7Дипломиран инжињер по прехрамбена технологија безбедност на храна 1 извршител
1. 8Дипломиран хемиски инжињер 3 извршители
1.9 Дипломиран Доктор по Ветеринарна медицина 1 извршител
1. 10 Дипломиран биолог 1 извршител
1. 11 Перачка 1 извршител
1. 12 Економист со ССС 1 извршител
1 .13 Дипломиран економист 2 извршители
1. 14 Дипломиран правник 2 извршители
1. 15 Возач 1 извршител

2. Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Законот за здравствената заштита
да е државјанин на РМ,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност и да не му е изречена правосилна забрана на вршење на професија, дејност или должност

3. Покрај со закон утврдени општи услови кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни улови:
За кандидатот под точка 1. 1
завршено високо образование со најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен -ПМФ група физика, група физика-хемија
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 2 завршено високо образование со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VI 1/1 степен -Фармацевтски факултет лиценца за работа
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 3 Висока медицинска школа лаборант уверение за положен стручен испит
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1.4 завршено стручно средно образование медицински лаборант положен стручен испит
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 5 завршено стручно средно образование медицинска сестра со или без работно искуство.

3а кандидатот под точка 1.6 завршено високо образование со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Техничкотехнолошки факултет прехрамбена технологија и биотехнологија со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1.7 завршено високо образование со најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен факултет за менаџмент на еколошки ресурси безбедност на храната
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 8 завршено високо образование со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Технолошки факултет, ПМФ група хемија
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1.9 завршено високо образование со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен Факултет за ветеринарна медицина
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 10 завршено високо образование со најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен ПМФ, насока биохемиско физиолошка
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 11 завршено основно образование
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 12 завршено Средно стручно образование Економско правен смер
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 13 завршено високо образование со најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС Економски факултет или Факултет за туризам и
менаџмент.
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 14 завршено високо образование со најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен -Правен факултет
со или без работно искуство.
За кандидатот под точка 1. 15 завршено средно образование возачка дозвола со Б или Ц или Д или Е категорија со или без работно искуство.

4. Неделното работно време изнесува 40 часа.
5. Во прилог на пријавата кандидатите се должни да ги достават следните документи За кандидатите 1. 1 до 1. 10
-пријава со податоци за контакт
-кратка биографија (CV)
-Диплома за завршено образование оригинал или фотокопија заверена на нотар
-доказ за познавање на с+рански јазик (англиски, француски или германски).
-уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар
-лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар
-уверение дека не е изречена правосилна забрана на вршење на професија, дејност или должност, оригинал или фотокопија заверена на нотар

За кандидатите 1 потребно е дополнително да достават
-уверение за положен стручен испит, оригинал или фотокопија заверена на нотар
-лиценца за работа, оригинал или фотокопија заверена на нотар.
За кандидатите 1. 3-1. 4 потребно е дополнително да достават
-уверение за положен стручен испит, оригинал или фотокопија заверена на нотар
За кандидатите 1. 12 до 1. 14 пријава со податоци за контакт кратка биографија (CV)
Диплома за завршено образование оригинал или фотокопија заверена на нотар
доказ за познавање на странски јазик (англиски, француски или германски).
уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар
лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар
уверение дека не е изречена правосилна забрана на вршење на професија,
дејност или должност, оригинал или фотокопија заверена на нотар

За кандидатите 1. 11 и 1. 15 пријава со податоци за контакт
кратка биографија (CV)
Диплома за завршено образование оригинал или фотокопија заверена на нотар
уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија
заверена на нотар

6. Рокот за пријавување на јавниот оглас е 7 (седум) дена од денот на објавувањето.

7. Пријавата со целокупната потребна документација и телефон за контакт, да се достават до ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија Скопје ул. 50 Дивизија бр. 6, по пошта или во архивата на ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија Скопје, a со назнака за Јавен оглас за вработување. ЈЗУ Институт за јавно здравје на
Република Македонија Скопје
______
Асс. Д-р. Шабан Мемети

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail