Институтот за трансфузиона медицина вработува 50 лица: Се бараат доктори, техничари, сестри…

transfuzija-jzu-skopje.jpg

Врзоснова на член 156, 157, 158, 159, 160 од Законот за здравотвената заштита („Сл. весник на Република Македонија, бр. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Согласноста за. вработување од Министерството за финансии бр. 188970/2 од 2018 година, и Одлука за објавување на јавен оглас бр. 0302567 од 2018 година В. Д директорот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМСкопје објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

За вработување на 50 лица на неопределено време на следните работни места:

1 Петнаесет (15) лица на работно место доктор на медицина од кои:
– две (2) лица во Институт за трансфузиона медицина лоциран во Скопје
– две (2)лица на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Струга
– две (2)лица на одцеление за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Куманово
– две (2 )лица во регионалниот центар за трансфузиона медицина лоциран во ЈЗУ Клиничка болница Штип
– едно (1)лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Охрид
– едно (1)лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Кичево
– едно (1 )лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Г остивар
– едно (1)лице на одцеление за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Гевгелија
– едно (1)лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Кочани
– едно (1)лицена одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Кавадарци
– едно (1 )лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Прилеп

2. Триесет (30) лица на работно место лаборантски техничар од кои
-четринаесет (14) лица во Институт за трансфузиона медицина лоциран во Скопје
– две (2) лица на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Прилеп
– едно (1 лице на оддление за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Кавадарци
-едно (1)лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во Здравствен Дом Крива Паланка
– едно (1 )лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Велес
– едно (1 )лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Струмица
– едно (1)лицв во регионалниот центар за трансфузиона медицина лоциран во ЈЗУ Клиничка болница Штип
– две (2 )лица на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Кочани
– две (2)лица на одцеление за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Струга
– едно (1 )лице на одцеление за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Кичево
– едно 1)лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Куманово
– едно (1)лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Гевгелија
– едно (1 )лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Охрид
– едно (1)лице на одделение за трансфузиона медицина лоциран во ОБ Гостивар

3. Две (2) лица на работно местомедицинска сестра од кои:
– едно (1) лице во Институт за трансфузиона медицина лоциран во Скопје
– едно (1 лице во регионален центар за трансфузиона медицина лоциран во ЈЗУ Клиничка болница во Тетово.

4. Едно лице на работно местопсихолог во Институтот за трансфузиона медицина лоциран во Скопје

5. Едно (1) лице на работно место социјален работник во Институтот за трансфузиона медицина лоциран во Скопје

6. Едно (1) лице на работно место фармацевтски техничар во Институтот за трансфузиона медицина лоциран во Скопје

7 Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Законот за здравствената заштита:
да е државјанин на РМ,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност и
да не му е изречена правосилна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

8. Покрај со закон утврдени општи услови од точка 7 кандидатите за работното место Доктор на медицина треба да ги исполнуваат следните посебни услови:
завршено високо образование (VII/1) или 240 кредити според ЕКТС Медицински факултет, активно да познава најмалку еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, германски или француски) на ниво Б2 според Заедничката европска референтна рамка за јазици учење, настава и оценување (Common European Framewor1< of Reference for Languages: Leaming, Teaching, Assessment) (во натамошниот текст: ЦЕФР (CEFR) и да поседува меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на L4EOP (CEFR), односно ИЕЛТС (IELTS) со 5-6 поени, ФЦЕ (FCE), БЕК (VES), ИЛЕК (ILEC), ИКФЕ, БУЛАТС (BULATS), или ТОЕФЕЛ ПБТ (TOEFEL RVT) најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFEL SVT) најмалку 175 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFEL IBT) најмалку 60 бода или ДЕЛФ (DELF), ТЦФ (TCF), ТЕФ (TEF), или Гете сертификат (GoetheZertifikat), ТестДаФ (TestDaF). Познавањето на странски јазиксе докажува и со потврда за завршен прв, втор или трет циклус на студии на еден од 200 највисоко рангирани факултети на Shanghai Ranking ARWU (Academic Ranking of VVorld Universities) на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), за кои студии кандидатот поседува нострифицирана диплома, со и без работно искуство. - положен стручен испит - лиценца за работа - со и без работно искуство. Неделното работно време изнесува 40 часа. Основна нето плата за Доктор на медицина изнесува 30,000,00 денари. 9. Покрај со закон утврдени општи услови од точка 7 кандидатите за работното место лаборантски техничар треба да ги исполнуваат следните посебни услови: Средно медицинско образование медицински лабораториски техничар (ССС IV степен) - положен стручен испит - со и без работно искуство. 10. Покрај со закон утврдени општи услови од точка 7 кандидатите за работното место медицинска сестра треба да ги исполиуваат следните посебни услови: Средно медицинско образование медицинска сестра (ССС IV степен) - положен стручен испит - со и без работно искуство. 11 Покрај со закон утврдени општи услови од точка 7 кандидатите за работното место психолог треба да ги исполнуваат следните посебни услови: - Завршено високо образование -психологија - со и без работно искуство. 12. Покрај со закон утврдени општи услови од точка 7 кандидатите за работното место социјален работник треба да ги исполнуваат следните посебни услови: - Завршено високо образование социјална работа и политика - со и без работно искуство. 13. Покрај со закон утврдени општи услови од точка 7 кандидатите за работното место фармацевтски техничар треба да ги исполнуваат следните посебни услови: - Средно медицинско образование -фармацевтски техничар (ССС IV степен) - положен стручен испит - со и без работно искуство. Bo прилог на пријавата кандидатите за Доктори на медицина се должни да ги достават следните документи: - пријава со податоци за контакт - кратка биографија (CV) - Диплома со просечен успех - уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар - уверение дека не е изречена правосилна забрана на вршење на професија, дејност или должност, оригинал или фотокопија заверена на нотар не постаро од 6 месеци уверение за завршен медицински факултет, оригинап или фотокопија заверена на нотар - уверение за положен стручен испит, оригинал или фотокопија заверена на нотар лиценца за работа, оригинал или фотокопија заверена на нотар. - доказ за познавање на странски јазик (англиски, француски или германски). Во прилог на пријавата кандидатите за медицински сестри, фармацевтски техничар, лаборантски техничар ,психолог и социјален работник се должни да ги доотават следните документи: - пријава со податоци за контакт - кратка биофафија (CV) - Диплома со просечен успех или уверенија/ сведителства за завршено образование од сите години, во оригинал или фжжопија заверена на нотар - уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар - лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар - уверение дека не е изречена правосилна забрана на вршење на професија, дејност или должност, оригинал или фотокопија заверена на нотар - уверение за положен стручен испит (за медицински сестри, фармацевтски техничар, лаборантски техничар), оригинал или фотокопија заверена на нотар. Рокот за пријавување на Јавниот оглас е 5 (пет) работни дена од денот на објавувањето. Ненавремената, нецелосната и неуредната документација нема да биде предмет на разгледување од страна на комисијата за селекција на кандидати. По извршената селекција на пријавените кандидати за доктори на медицина, медицински сестри, лаборанти фармацевтски техничар. психолог и социјален работник кои ги исполнуваат условите согласно јавниот оглас, ќе биде спроведен квалификационен испит согласно член 160 од Законот за здравствената заштита. Пријавата со целокупната потребна документација и телефон за контакт, да се достават до ЈЗУ ИнстИтуг за трансфузиона медицина на РМСкопје ул. Мајка Тереза бр. 17 по пошта или лично во архивата на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМСкопје со назнака за Јавен оглас за вработување во ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМСкопје

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail