Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време во Министерството за образование и наука

mon.jpg

Конкурс за заеднички македонско – австриски научно-истражувачки проекти за периодот 2022 – 2023 година

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Министерство за образование и наука

Бр. 04-455/1

12.01.2021 година

Врз основа на член 22 став 1 алинеја 2,  став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработените во јавниот сектор  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 и 198/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 143/2019 и 14/2020) и член  22, 23, 24, 25, 26 и 27 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/2019 и 267/2020), Министерството за образование и наука објавува

ЈАВЕН ОГЛАС

за засновање на работен однос на определено време во

Министерството за образование и наука

Министерството за образование и наука заради привремено зголемен обем на работа објавува оглас за вработување на 15 (петнаесет) лица, преку засновање работен однос на определено време за следните работни места:

1.    Помлад соработник за училишен спорт, Одделение за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење, во Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – кинезиологија,  образование или економски науки

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

2.    Помлад соработник за утврдување на методологија за распределба на дотации во средното образование и за организација во средното образование, Одделение за финансирање на средно образование и кариерен развој, во Сектор за средно образование, образование на возрасни и доживотно учење – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – образование, организациони науки и управување (менаџмент) или економски науки

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

3.    Помлад соработник за прашања од ученичкиот стандард, Одделение за ученички стандард, Сектор за ученички и студентски стандард – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – образование, правни науки или организациони науки и управување (менаџмент)

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

4.    Помлад соработник за прашања од студентски стандард, Одделение за студентски стандард, Сектор за ученички и студентски стандард – 2 извршители;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – образование, организациони науки и управување (менаџмент) или наука за јазикот (лингвистика)

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

5.    Помлад соработник за стипендии од прв, втор и трет циклус на студии, Одделение за студентски стандард, Сектор за ученички и студентски стандард – 2 извршители;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – организациони науки и управување (менаџмент), образование или психологија

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

6.    Помлад соработник за еквиваленција и нострификација, Одделение за  еквиваленција и нострификација, Сектор за меѓународна соработка – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – организациони науки и управување (менаџмент), наука за книжевноста или образование

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

7.    Помлад соработник за меѓународна соработка и програми, Одделение за меѓународна соработка во образованието и науката, Сектор за меѓународна соработка – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – наука за јазикот (лингвистика), политички науки или образование

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

8.    Помлад соработник за оперативна поддршка на стратешко планирање, Одделение за стратешко планирање, следење и евалуација на политики, Сектор за стратешко планирање и анализи за креирање на политики  – 2 извршители;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – правни науки, јавна управа и администрација или организациони науки и управување (менаџмент)

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

9.    Помлад соработник за поддршка на јавни набавки, Одделение за координација на јавни набавки, Сектор за организациони работи на Министерството – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – образование, социологија или наука за јазикот (лингвистика)

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

10.  Помлад соработник за имотно-правни и административни работи, Одделение за правосудни, имотно-правни и административни работи, Сектор за нормативно правни работи – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен –  правни науки

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

11.  Помлад соработник за програмирање, мониторинг и евалуација на ИПА, Одделение за програмирање, мониторинг и евалуација на ИПА, Сектор за Европска унија – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – политички науки

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

12.  Помлад соработник за анализа на податоци за учебници, Одделение за издавање и набавка на учебници, Сектор за учебници и педагошко советување, во Педагошка служба  – 1 извршител;

·         ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – образование, наука за јазикот (лингвистика) или правни науки

·         активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

·         активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

·         со или без работно искуство во струката

Паричен износ на основната нето-плата:

– за кандидат со ниво на квалификации VI А, 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен – 22.025 денари

– за кандидат со ниво на квалификации VI Б или 180 кредити според ЕКТС – 20.965 денари

Општи услови кои треба да ги исполнуваат кандидатите:

·         да е државјанин на Република Северна Македонија,

·         активно да го користи македонскиот јазик,

·         да е полнолетен,

·         да има општа здравствена способност,

·         со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност.

Доказите за исполнување на условите треба да бидат во оригинална форма или  копија заверена кај нотар.

1. Доказ за државјанство на Република Северна Македонија

2. Доказ за општа здравствена способност за работното место

3. Доказ дека со правосилна судска пресуда не им е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност

4. Уверение/диплома за завршен степен на образование

5. Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија  (англиски, француски, германски)

6. Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење

7. Биографија

Распоред на работното време: вкупно  работни  часови во неделата – 40;

– работно време од 7:30/8:30-15:30/16:30 часот, работни денови од понеделник до петок


Бараните документи се доставуваат во затворен коверт со напомена: „Да не се отвора”, на следнава адреса:

Министерство за образование и наука

Одделение за управување со човечки ресурси

бул. Св. „Кирил и Методиј“ бр. 54 Скопје

(со назнака „за оглас”)

Скопје

На спротивната страна на ковертот да се наведе редниот број на работното место за кое се аплицира, со напомена: „Да не се отвора”

Ненавремена, нецелосна и некомплетна пријава и документација нема да биде разгледана.


Поради итноста на постапката, пријавите се доставуваат исклучиво преку архивата на Министерството за образование и наука или со препорачана пратка по пошта.

Рокот за доставување на потребната документација е 3 (три) работни дена од денот на објавување на огласот во дневниот печат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок од 45/90/120 дена по истекот на рокот за пријавување во согласност со член 23 став 2 од Законот за работни односи.

Со избраниот кандидат ќе се склучи договор за вработување на определено време, во траење до 31.12.2021 година.

Извор: МОН

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail