ЈЗУ Универзитетска клиника за Кардиологија Скопје вработува 24 лица

kardiologija.png

Врзоснова начлен 156, 157 алинеја 1, 158 и 159 одЗаконотзаздравственазаштита (Сл. весникнаРМ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) ичлен 19, 22 и 23 од Законот за работни односи (Службен весникна РМ бр. 62/2005 со измени и дополнувања и Службен весникна РМ бр. 167/2015пречистен текст и бр. 27/2016), како и известувањето за одобрени финансиски средства за вработување од Министерството за финансии на РМ бр. 184548/2 од 27. 04. 2018 година ЈЗУ Универзитетска клиника за Кардиологија Скопје објавува:

ЈABEH ОГЛАС
за вработување на здравствени работници административни работници и помошнотехнички персонал во ЈЗУ Универзитстска клнннка за кардиологија Скопје ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Скопје има потреба од вработување на дваесет и четири (24) лица на определено време до 31. 12. 2018 година на следните работни места;

1. десет (10) лица наработноместомедицински сестри
2. две (2) лица на работно место административни работници
3. едно (1) лице на работно место фармацевт
4. едно(1) лице на работно место портир
5. пет (5) лица на работно место болничари/транспортер
6. пет (5) лица на работно место хигиеничар

I. Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени во Законот за здравствена заштита и Законот за работни односи
да е државјанин на РМ,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност и
да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење на професија,
дејност или должност.

II. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови:
За работното место под точка 1. завршено средно медицинско образование ти степен медицинско училиште положен стручен испит,
За работното место под точка 2. завршено средно образование (гимназија или економско училиште)
За работното место под точка 5. завршено високо образование VII/I степен ,Фармацевтски факултет положен стручен испит,
лиценца за работа,
познавање на еден(1) светски јазик.
За работното место под точка 4 и 5 завршено средно образование или средно за одредено занимање, ССС или СОЗ
За работното место под точка 6 завршено основно или средно образование

Работното време за вработените од шестте работни места е 40 часа неделно.

Со работни денови од понеделник до недела, организирана во смени и дежурства.

Основна нето плата
за работното место под реден број 1 е 18. 361, 00 денари,
за работно место под реден број 2 е 17. 297, 00
за работно место под реден број 3 е 25. 977, 00
за работно место под реден број 4 и 5 е 14. 595,
за работноместо под реден број 6 е 12. 334, 00

Заинтересираните кандидати треба да ја достават следната документација:

За работното место под реден број 1 треба да се достави:
пријава со лична биографија (CV) задолжително со податоци за контакт (адреса на живеалиште или престој, број на телефон и емаил адреса)
уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопијазаверена на нотар,
лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
уверение дека не е изречена правосилна забрана за вршење на професијата,
дејноста или должноста не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
уверение (диплома) за завршено средно образование оргигинал или фотокопија заверена на нотар и свидетелства за секоја завршена година.
уверение за положен стручен испит, оригинал или фотокопија заверена на нотар.

За работното место под реден број 2 треба да се достави:
пријава со лична биографија (CV) задолжително со податоци за контакт (адреса на живеалиште или престој, број на телефон и емаил адреса)
уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопијазаверена на нотар,
лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
уверение дека не е изречена правосилна забрана за вршење на професијата,
дејноста или должноста не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
диплома за завршено средно образование оргигинал или фотокопија заверена на нотар,

За работното место под реден број 5 треба да се достави:
пријава со лична биографија (CV) задолжително со податоци за контакт (адреса на живеалиште или престој, број на телефон и емаил адреса)
уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фото копија заверена на нотар,
лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија за верена на нотар,
уверение дека не е изречена правосилна забрана за вршење на професијата,
дејноста или должноста не постаро од 6 месеци, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
диплома зазавршеновисокообразование и уверение за положени испити оригинал или фотокопија заверена на нотар,
уверение за положен стручен испит, оригинал или фотокопија заверена на нотар.
лицена за работа, оригинал или фотокопија заверена на нотар,

познавањето на странски јазик се докажува со приложување на еден од следниве меѓународно признати сертификати или меѓународно употребувани уверенија: БУЛАТС (BULATS), ЦАЕ (САЕ), ИЕЛТС (IELTS), ФЦЕ (FCE), БЕК (ВЕС), ПЕТ (PET), КЕТ (КЕТ), ИЛЕК (ILEC), ТОЕФЕЛ ПБТ (TOEFL PET), ТОЕФЕЛ ЦБТ (TOEFL СВТ), ТОЕФЕЛ ИБТ (TOEFL IBT) за англиски јазик, односно ДЕЛФ (DELF), ДАЛФ (DALF), ТЦФ (TCF), ТЕФ (TEF), БУЛАТС (BULATS) за француски јазик, односно Гете сертификат (GoetheZertifikat), ТестДаФ (TestDaF) и БУЛАТС (BULATS) за германски јазик или друг меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори или други меѓународни организации на Б2 (В2) ниво на Заедничката европска референтна рамка за јазици учење, настава и оценување (ЦЕФР (CEFR)).

Кандидатите кои имаат завршено прв, втор или трет циклус на студии од областа на медицинските науки наеденод 100 највисоко рангирани факултети на Shanghai Ranking ARWU (Academic Ranking of World Universities) не треба да ги исполнуваат посебните услови од точка 2 од овој оглас, ниту пак за нивното вработување се спроведува постапка за селекција на кандидат.

За работното место под реден број 4 и 5 треба да се достави:
пријава со лична биографија (CV) задолжително со податоци за контакт (адреса на живеалиште или престој, број на телефон и емаил адреса)
уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
уверение дека не е изречена правосилна забрана за вршење на професијата,
дејноста или должноста не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
диплома за завршено средно образование или средно за одредено занимање,
ССС или СОЗ оргигинал или фотокопија заверена на нотар,

За работното место под реден број 6 треба да се достави:
пријава со лична биографија (CV) задолжително со податоци за контакт (адреса наживеалиште или престој, број на телефон и емаил адреса)
уверение за државјанство на Република Македонија, оригинал или фотокопија заверена на нотар,
лекарско уверение не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
уверение дека не е изречена правосилна забрана за вршење на професијата,
дејноста или должноста не постаро од 6 месеци, оргигинал или фотокопија заверена на нотар,
диплома за завршено основно/средно образование оргигинал или фотокопијазаверена на нотар,

Рокот за пријавување на јавниот оглас е 5 (пет) работни дена од денот на објавување на огласот.

Пријавата со целокупната потребна документација, да се достави до ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Скопје ул. Мајка Тереза бр. 17 по пошта или во архивата на ЈЗУУниверзитетска клиника за КардиологијаСкопје со назнака за Јавен оглас за вработување.

Пријавата која нема да биде пополнета во целост, прецизно и со точни податоци како и ненавремената пријава нема да биде разгледана од страна на комисијата за селекција на кандидати.

Постапката за селекција на кандидати за точка 1 ќе се врши согласно член 160 став 1 и 3 од Закон заздравствена заштита, за точка 3 согласно член 160 став 1 и 2 од Закон за здравствена заштита, за точките 2, 4, 5 и 6 согласно Законот за работни односи.

Изборот на пријавените кадидати го врши работодавниот орган врз основа на ранг листа предложена од комисијата за селекција со најмалку тројца кандидати кои ги исполнуваат условите и освоиле најмногу бодови по извршеното рангирање, во рок од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување.

При изборот предност ќе имаат кандидатите кои волонтирале на клиниката или биле ангажирани по друг основ договор за дело, договор преку агенција за привремени вработувања или друго).

(ЗУ Универзитетска клиника за кардиологија Скопје

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail