Kомисија за хартии од вредност на Република Македонија КОНКУРС за најдобар научно-истражувачки труд/есеј

Kомисија за хартии од вредност на

Република Македонија

КОНКУРС

за најдобар научно-истражувачки труд/есеј

 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија во својата цврста определба за поттикнување на развојот на пазарот на хартии од вредност, се препознава како еден од главните учесници во тој процес. Комисијата вложува особени напори во своето работење за реализација на активности кои придонесуваат за развој на пазарот на хартии од вредност, и во таа насока ја идентификува и научно-истражувачката дејност, преку која очекува да го зголеми интересот за истражување во оваа област како и да ја охрабри младата популација (студентите) да даде придонес во овој процес.

За таа цел Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, распишува конкурс за:

  1. Есеј – осврт на тема:  „Влијанието и придобивките на приклучување кон евроатлантските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност“
  1. Научно истражување – труд со оригинални научни резултати на тема: „Влијанието и придобивките на приклучување кон евроатлантските организации врз работењето на пазарите на хартии од вредност“

1) Есејот не смее да надминува 8.000 карактери, вклучувајќи ги празните места (но без апстрактот, фуснотите, графиконите, табелите и библиографијата) во фонт Times New Roman, 12pt, единечен проред и препорачливо е да ги содржи следните основни делови:

– апстракт;

– Вовед;

– осврт кон македонскиот пазар на хартии од вредност и влијанието на приклучувањето кон ЕУ и НАТО врз работењето на македонскиот пазар на хартии од вредност;

– заклучни согледувања и предлози и

– библиографија.

 

2) Научно-истражувачкиот труд не смее да надминува 20.000 карактери, вклучувајќи ги и празните места (без апстрактот, фуснотите, прилозите, графиконите, табелите, библиографијата и анексите), во фонт Times New Roman, 12pt, единечен проред и препорачливо е да ги содржи следните основни делови:

– апстракт;

– осврт на релевантната литература за детерминатите на развојот на пазарите на хартии од вредност;

– опис на состојбите пред и по зачленувањето во ЕУ или НАТО на земјата која се обработува;

– осврт кон македонскиот пазар на хартии од вредност;

– заклучни согледувања и предлози за развој на македонскот пазар на хартии од вредност и

– библиографија.

Право на учество на конкурсот имаат сите државјани на Република Македонија, без ограничување на бројот на автори*. Вработените во Комисијата и Комисионерите немаат право на учество.

Еден автор има право да поднесе само еден самостоен труд. Трудовите изработени во коавторство се прифатливи.

На конкурсот за најдобро научно истражување – труд авторите имаат право да конкурираат и со веќе објавени трудови во текот на 2018 година. При поднесувањето на трудот, авторот треба да наведе кога и каде бил објавен трудот.

Трудовите се поднесуваат на македонски, албански или на англиски јазик.

При поднесувањето на трудот, авторот треба да достави и изјава за оригиналноста на трудот, како и согласност за објавување на истиот. Трудовите се поднесуваат до Комисијата за хартии од вредност на РМ со назнака: „Конкурс за научно-истражувачки труд“, по електронски пат, во „Word” формат на е-адресата: konkurs@sec.gov.mk

Одлуката за избор на најдобар есеј/ научно-истражувачки труд ја носи посебна Комисија формирана за таа цел во рамки на Комисијата за хартии од вредност, составена од 5 члена.

Краен рок за доставување на трудовите е 23 септември 2018 година.

 

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија како награда за најдобар есеј доделува Благодарница за придонес и учество на една обука по избор на добитникот – обука за инвестициони советници или обука за работа со хартии од вредност (во вредност до 25.000 денари).

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија како награда за најдобро научно истражување – труд  доделува Благодарница за придонес и парична награда во вредност  од  30.000,00 денари.

Наградата за најдобар автор/и на есеј/ научно-истражувачки труд ќе биде доделена на настан организиран од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на ден 27 септември 2018 година.

Сите пријавени трудови ќе бидат презентирани на посебен настан кој ќе биде организиран од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

*во случај наградениот есеј/труд да има повеќе автори, секој од авторите ќе добие Благодарница за придонес, а паричната награда за научно-истражувачкиот труд ќе биде распределена рамномерно, додека за најдобриот есеј секој од авторите ќе биде награден со обука по избор и Благодарница за придонес.

 

Komisioni i letrave me vlerë i

Republikës së Maqedonisë

KONKURS

Për/ Ese punim më të mirë hulumtues-shkencor

 

Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë me vendosmërinë e tij të fortë për të nxitur zhvillimin e tregut të letrave me vlerë, njihet si një ndër pjesëmarrësit kryesor në këtë proces. Komisioni bën përpjekje të veçanta në punën e tij për realizimin e aktiviteteve të cilat kontribuojnë për zhvillimin e tregut të letrave me vlerë, dhe në atë drejtim e identifikon edhe veprimtarinë hulumtuese-shkencore, përmes së cilës pret që të rrit interesin për hulumtim në këtë lëmi si dhe të inkurajojë popullatën e re (studentët) për të dhënë kontribut në këtë proces.

 

Për këtë qëllim, Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë, shpall konkurs për:

  1. Ese – vështrim mbi temën: “Ndikimi dhe përfitimet e bashkangjitjes në organizatat euroatlantike mbi punën e tregjeve të letrave me vlerë“

 

  1. Hulumtim shkencor – punim me rezultate origjinale shkencore në temën: “Ndikimi dhe përfitimet e bashkangjitjes në organizatat euroatlantike mbi punën e tregjeve të letrave me vlerë“

 

1) Eseu nuk duhet të mbikalojë 8.000 karaktere, përfshirë këtu edhe vendet e zbrazëta (mirëpo pa abstraktin, fusnotat, grafikonët, tabelat dhe bibliografinë) në font Times New Roman, 12pt, ndarje të vetme, dhe rekomandohet që të përmbajë pjesët kryesore në vijim:

– abstrakt;

– hyrje;

– vështrim në tregun e letrave me vlerë në Maqedoni dhe ndikimi i bashkangjitjes në BE dhe NATO mbi punën e tregut të letrave me vlerë në Maqedoni;

– vërejtje dhe sugjerime përmbyllëse dhe

– bibliografi.

 

2) Punimi hulumtues – shkencor nuk duhet të mbikalojë 20.000 karaktere, përfshirë këtu edhe vendet e zbrazëta (pa abstraktin, fusnotat, shtojcat, grafikonët, tabelat, bibliografinë dhe anekset) në font Times New Roman, 12pt, ndarje të vetme, dhe rekomandohet  që të përmbajë pjesët kryesore në vijim:

– abstrakt;

– vështrim mbi literaturën përkatëse për përcaktuesit e zhvillimit të tregjeve të letrave me vlerë;

– përshkrim të gjendjeve para dhe pas anëtarësimit në BE dhe NATO për vendin për të cilin bëhet fjalë;

– vështrim ndaj tregut të letrave me vlerë në Maqedoni;

– vërejtje dhe sugjerime përmbyllëse për zhvillimin e tregut të letrave me vlerë në Maqedoni dhe

– bibliografi.

 

Të drejtë për pjesëmarrje në këtë konkurs kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Maqedonisë, pa kufizim të numrit të autorëve*. Punonjësit në Komision dhe Komisionarët nuk kanë të drejtë të pjesëmarrjes.

Një autor ka të drejtë të paraqesë vetëm një punim të pavarur. Punimet e bëra në bashkëautorësi janë të pranueshme.

Në konkursin për punim më të mirë hulumtues – shkencor, autorët kanë të drejtë të konkurojnë edhe me punimë tanimë të botuara gjatë vitit 2018. Gjatë dorëzimit të punimit, autori duhet të cek se kur dhe ku ka qenë i botuar punimi.

Punimet dorëzohen në gjuhën maqedonase, shqipe apo angleze.

Gjatë dorëzimit të punimit, autori duhet të dorëzojë edhe deklaratë për origjinalitetin e punimit, si dhe pajtueshmëri për botimin e të njëjtit. Punimet dorëzohen deri te Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë me shënim: “Konkurs për punim hulumtues-shkencor”, në mënyrë elektronike, në formatin “Word”, në adresën elektronike: konkurs@sec.gov.mk

Vendimin për zgjedhjen e eseut/ punimit më të mirë hulumtues – shkencor e sjell Komision i posaçëm i formuar për këtë qëllim në kuadër të Komisionit të letrave me vlerë, i përbërë nga 5 anëtarë.

Afati i fundit i dorëzimit të punimeve është 23 Shtator 2018.

Komisioni letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë si shpërblim për ese më të mirë do të ndaj Mirënjohje për kontributin, si dhe pjesëmarrje në një trajnim sipas zgjedhjes së fituesit – trajnim për këshilltarë të investimeve ose trajnim për punë me letra me vlerë (në vlerë deri më 25.000 denarë).

 

Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë si shpërblim për punim më të mirë hulumtues-shkencor do të ndaj Mirënjohje për  kontributin, dhe shpërblim financiar në vlerë prej 30.000,00 denarë.

Shpërblimi për ese/punim hulumtues më të mirë do të jepet në një eveniment të organizuar nga Komisioni i letrave me vlerë të Republikës së Maqedonisë me 27 Shtator 2018.

Të gjitha punimet e paraqitura do të jenë të prezantuara në një eveniment të veçantë i cili do të organizohet nga Komisioni i letrave me vlerë i Republikës së Maqedonisë.

*në rast se eseu/ punimi hulumtues i shpërblyer të ketë më shumë autorë, atëherë secili nga autorët do të merr nga një Mirënjohje për kontributin, ndërsa shpërblimi financiar për punimin hulumtues-shkencor do të shpërndahet në mënyrë të barabartë, ndërsa për eseun më të mirë secili nga autorët do të shpërblehet me pjesëmarrje në trajnimin sipas zgjedhjes

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail