Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

mon-696x364.jpg

Резултати од конкурси за доделување на ученички стипендии и за поврат на средства за купен музички инструмент за учебната 2020/2021 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 54 од Законот за ученичкиот стандард (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и Решението за распишување Конкурс за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020година бр.19-9217/1 од 22.08.2019 година Министерството за образование и наука распишува

КОНКУРС
за доделување 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

Министерството за образование и наука за учебната 2019/2020 година ќе додели 100 (сто) стипендии за талентирани ученици од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија, од кои 90 (деведесет) стипендии за талентирани ученици од јавните средни училишта во Република Северна Македонија и 10 (десет) стипендии за талентирани ученици од приватните средни училишта во Република Северна Македонија.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија, а ги исполнуваат следните услови:

 1. да се редовни ученици од I година, кои во текот на претходните две учебни освоиле најмалку две награди за освоено I, II или III место во поединечна категорија на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на науката, техниката, културата и уметноста, соодветни на струката што ја изучува ученикот во средното училиште (Списокот на предмети значајни за струката)
 2. да се редовни ученици од II, III и IV година, кои во текот на претходната учебна година освоиле најмалку една награда во поединечна категорија за освоено I, II или III место на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на науката, техниката, културата и уметноста, соодветни на струката што ја изучува ученикот во средното училиште (Списокот на предмети значајни за струката)
 3. да имаат постигнат континуиран одличен успех 5,00 во досегашното образование;
 4. да не повторувале година во текот на образованието;
 5. да не се корисници на стипендија од други институции или фирми;
 6. да се државјани на Република Северна Македонија.
  Критериум за доделување на стипендиите се освоените награди во поединечна категорија на државни или меѓународни натпревари.

При утврдување на вкупните бодови од освоените награди за ученици од I година ќе се вреднуваат двете највисоко рангирани-освоени награди, а за учениците од II, III и IV година ќе се вреднува само една највисоко рангирана-освоена награда.
За доставените повеќе од две награди-дипломи за учениците од I година, кои се освоени во текот на претходните две учебни години, односно повеќе од една награда-диплома освоена во последната учебна година за учениците од II, III и IV година за поединечно освоено I, II или III место на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на науката, техниката, културата и уметноста, соодветни на струката што ја изучува ученикот во средното училиште, се добиваат дополнителни бодови и тоа: за секое освоено I (прво) место на меѓународен натпревар со дополнителни 3 бодови, a на државен натпревар со 2 бода, за секое освоено II (второ) место на меѓународен натпревар со дополнителни 2 бода, а за државно со 1 бод, за секое освоено III (трето) место на меѓународен натпревар со дополнителни 1 бод, а на државен натпревар 0,5 бода.

За награди освоени на државно ниво ќе се признаваат само награди доделени од акредитирани здруженија на наставници од страна на Министерството за образование и наука кои организираат натпревари на ученици.
Под меѓународен натпревар се подразбира меѓусебен натпревар помеѓу ученици од најмалку десет различни држави.
Комисијата може да утврди дополнителни критериуми доколку има повеќе кандидати со ист број на бодови.

II. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот http:// konkursi.mon.gov.mk, почнувајќи од 30.09.2019 до 10.10.2019 година.
Пред започнување со електронското пријавување, задолжително да ги комплетирате сите потребни документи од точка III на овој Конкурс.

III. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Учениците, кои се пријавиле електронски на конкурсот, до Министерството за образование и наука на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, 30.09.2019 до 10.10.2019, од 09-15 часот, ги доставуваат следните документи:

 1. Евидентен лист;
 2. Потврда дека е редовен ученик во учебната 2019/2020година;
 3. Идентификационен број од успешно пополнета електронската пријава;
 4. Заверени на нотар фотокопии од свидетелствата за завршени претходни години на образованието (кандидатите од I година доставуваат свидетелства од VI-IX одделение);
 5. Заверени на нотар фотокопии од дипломи за освоени награди на државни и/или меѓународни натпревари;
 6. Доказ за меѓународниот карактер на натпреварот.
 7. Изјава потпишана од родител-старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија,
 8. Изјава потпишана од родител-старател дека доставените документи се вистинити и податоците во нив се идентични со оние податоци внесени во електронската пријава

9.Изјава за користење на лични податоци потпишана со цело име и презиме од родител-старател

Министерството за образование и наука по службен пат, согласно Правилникот за образецот на барањето за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување стипендија, со потребната документација („Службен весник на Република Македонија” бр.189/16), ќе го обезбеди следниот документ:
-уверение за државјанство на Република Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.

Наградите-дипломите каде што нема прецизно утврдено освоено место, односно награди-дипломи и пофалници за учество на натпревари без освоено место, наградите-дипломите кои не се освоени во претходните две учебни години за учениците од I година, или во претходната учебна година кај учениците од II, III и IV година нема да се земат во предвид.
Кандидатите нема да бидат рангирани ако доставената документација е:
-некомплетна и/или
-ненавремено доставена.
Кандидатите нема да бидат рангирани ако Комисијата утврди дека податоците кои се внесени во електронската пријава не се идентични со податоците од доставената документација.

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен на 05.11.2019 година на интернет страницата на Министерството.
Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списокот, а најдоцна до 29 ноември 2019 година да го потпишат договорот за стипендија со Министерството за образование. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата.

IV. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.970,00 денари месечно за девет месеци во текот на учебната година.
Повеќе на линкот.

Што мислиш ти?
 • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
 • Mail