Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година

Konkurs-za-dodeluvanje-stipendii-na-redovni-studenti-Romi-zapishani-na-dodiplomski-studii-od-prv-ciklus-na-javnite-i-privatnite-univerziteti-i-visokoobrazovni-ustanovi-vo-Republika-Makedonija.jpg

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државнaта управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), врз основа на член 49 став 5 од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14,146/15, 30/16 и 178/16) и Решението за распишување на Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година бр. 23 – 16763 од 15.12.2016 година, Министерството за образование и наука, распишува

КОНКУРС
за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година

 
Министерството за образование и наука за студиската 2016/2017 година со конкурсот ќе додели вкупно 50 стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македoнија.

I. НАЧИНИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Стипендиите за студентите Роми ќе се доделат на следниот начин:

1. 25 (дваесет и пет) стипендии ќе се доделат за студенти Роми кои се запишани во прва година на студии во јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година;

2. 25 (дваесет и пет) стипендии ќе се доделат за студенти Роми кои се запишани во останатите студиски години во јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година.

II. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Право на стипендија имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус кои студираат на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи во Република Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:

1. Да се припадници на Ромската етничка заедница;

2. Да се државјани на Република Македонија;

3. Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании.

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА ЗА СТУДЕНТИ РОМИ

Стипендиите за студенти Роми ќе се доделат согласно следните критериуми:

1. Средниот успех на кандидатот од сите четири години од средното образование за студентите кои се запишани во прва година на студии;

2. Средниот успех од сите претходни студиски години за студентите кои студираат во сите останати години;

3. Да се редовни студенти на некој од јавните или приватните факултети во Република Македонија за студиската 2016/2017 година;

4. Предност при селекција ќе имаат студентите Роми кои студираат на јавните или приватните факултети во Република Македонија кои образуваат наставен кадар и тоа:

1. Природно-математички факултет:

– Студии по математика – наставна математика; математика/информатика (наставна);
– Студии по физика – наставна физика;
– Студии по хемијa – наставна хемија;
– Студии по биологија – биологија (за наставен кадар во средно образование),
– Студии по географијa – наставна географија.

2. Филолошки факултет:

– Катедра за албански јазик и книжевност – албански јазик и книжевност (наставна насока),
– Француски јазик – наставна и преведувачка/толкувачка насока.

3. Педагошки факултет:

– одделенска настава за наставници во паралелки на македонски јазик;
– одделенска настава за наставници во паралелки на албански јазик;
– одделенска настава за наставници во паралелки на турски јазик;
– предучилишно воспитание за воспитувачи во групи на македонски јазик;
– предучилишно воспитание за воспитувачи во групи на албански јазик;
– предучилишно воспитание за воспитувачи во групи на турски јазик.

5. Студентите кои во студиската 2015/2016 година биле корисници на стипендија од Министерството за образование и наука, а не запишале нареден семестар или повисока студиска година, немаат право на стипендија во академската 2016/2017 година.

IV. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата изнесува 5,000 денари месечно за девет месеци во текот на една студиска година.

V. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Кандидатите кои се пријавуваат на Конкурсот, потребно е до Министерството за образование и наука/Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 – Скопје, најдоцна до 3 февруари 2017 година да ги достават следните документи:

A) За студенти запишани во 1ва студиска година потребни се следните документи:

1. Барање за стипендирање на студенти Роми;
2. Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3. Потврда за редовен студент во студиската 2016/17;
4. Копии од свидетелства од сите 4 години од средно образование заверени на нотар;
5. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
6. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
7. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
8. Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
9. Копија од трансакциска сметка на име на студентот.

Б) За студентите од сите останати студиски години, потребни се следните документи:

1. Барање за стипендирање на студенти Роми;
2. Пријава за стипендирање на студенти Роми;
3. Потврда за редовен студент во студиската 2016/17;
4. Копија од индекс;
5. Уверение за положени испити;
6. Изјава дека кандидатот е припадник на ромската етничка заедница;
7. Изјава дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;
8. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот за потребите на Министерството за образование и наука;
9. Копија од уверение за државјанство на Република Македонија;
10.Копија од трансакциска сметка на име на студентот.

Ненавремената и некомплетната документација нема да се разгледува во процесот и истата нема да влезе во конкуренција со останатите кои се пријавиле на конкурсот.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail