Конкурс за доделување стипендии за академски студии од прв циклус во странство за академската 2017/2018 година

mon-stipendii.png

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), член 49, од Законот за студентски стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 30/13, 120/13,41/14 , 146/15, 30/16 и 178/16 ) и Правилникот за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 220/16), Министерството за образование и наука распишува

 

Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет за академската 2017/2018 година

Министерството за образование и наука за академската 2017/2018 година ќе додели стипендии за додипломски студии од прв циклус за кандидати примени на додипломски студии на еден од првите сто рангирани универзитети на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет од областа на правни науки, технички науки, архитектура, градежништво, математика, економија и финасии, физика, биологија, хемија и генетика.

I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено соодветно средно образование, при тоа до денот на пријавувањето да остварил успех во средно образование од најмалку просечна оцена 4.50 од сите предмети во текот на средното образование, а доколку учи средно образование во странство, да остварил еквивалентен просечен успех од најмалку просечна оцена 4,50 од сите предмети во текот на средното образование;
2. Да е примен на додипломски студии од прв циклус за прв пат во прва година во академската 2017/2018 година на еден од првите сто рангирани универзитети, според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг Универзитет од областа на правни науки, технички науки, архитектура, градежништвото, математика, економија и финасии, физика, биологија, хемија и генетика;
3. Да има доказ за активно познавање на јазикот на кој се изведува наставата,
4. Да не е корисник на стипендија од друг давател,
5. Да е државјанин на Република Македонија.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

• Пријава 
• Свидетелства за завршени I, II, III и IV година од средно образование, и/или потврда за запишана IV година, а дипломата за завршено средно образование и постигнатиот успех дополнително да се достави при потпишување на договор (заверени на нотар),
• Доколку кандидатот за доделување на стипендија средното образование го има завршено во странство да се достави доказ за извршена нострификација од страна на Министерството за образование и наука,
• Потврда од високообразовната установа дека кандидатот е примен првпат во прва година на додипломски студии од прв циклус во академската 2017/2018 година: од кога започнува семестарот и колку семестри траат студиите и висината (цената) на уписнината,
• Уверение-потврда за активно познавање на јазик (TOEFL, IELTS, DELFT или нивен еквивалент за соодветното јазично подрачје), освен за кандидатите кои дел од своето средно образование го завршиле на јазикот на кој се изведува наставата,
• Своерачно потпишана изјава, под морална и кривична одговорност, дека кандидатот не е корисник на стипендија за додипломски студии од прв циклус од други даватели (заверена на нотар),
• Мотивациско писмо;
• Меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства;
• Уверение за државјанство на Република Македонија.

Документите кои се издаваат од институции од другите земји потребно е да бидат преведени на македонски јазик од соодветен овластен судски преведувач.
Потребните документи за доделување на стипендиите за додипломските студии од прв циклус може да се доставуваат во оригинал или копии заверени на нотар.
Уверението за државјанство на Република Македонија, Министерството за образование и наука по службена должност го обезбедува од надлежниот јавен орган, согласно член 49, став 7 од Законот за студенсткиот стандард.

III.ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

На корисникот на стипендија му се надоместуваат трошоците за уписнина во висина од најмногу 40.000 американски долари годишно, исплатени во соодветна валута, според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на објавувањето на Kонкурсот, еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите, а месечната стипендија се исплаќа согласно Решението за утврдување на начинот на пресметка на трошоците за месечна стипендија на студенти кои студираат во странство (врз основа на Листата на индекси на малопродажни цени за животни трошоци, која е објавена од надлежните органи на Организацијата на Обединетите Нации).
Секој износ над горенаведената сума за уписнина е на товар на студентот.

IV. ОБВРСКИ НА ИЗБРАНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Избраниот кандидат со договор се обврзува дека доколку ја добие стипендијата, за секоја година помината на студии во странство ќе работи две години во Република Македонија. По завршувањето на студиите и враќањето во Република Македонија кандидатот е должен шест месеци да биде на располагање за вработување во органите на државната управа, како и во државните високо-образовни и научни установи при што неговата работна позиција ќе биде соодветна на видот и степенот на неговите образовни квалификации. Доколку во периодот од шест месеци на кандидатот не му е понудена соодветно вработување во органите на државната управа, државните високо-образовни и научни установи тој може да бара вработување во приватниот сектор во Република Македонија.

2. Кандидатот ќе бидат ослободен од обврската да се врати во Република Македонија по завршувањето на студиите, доколку во рок од три месеци од дипломирањето се вработи во компанија од Fortune top 500 листата во странство. Во ваквите случаи тие можат да останат во странство максимум три години со цел стекнување на меѓународно корпоративно искуство, по што се обврзани да се вратат во Република Македонија и да ја одработат обврската број 1.

3. Во случај кандидатот да одлучи по завршувањето на студиите, да не се врати во Република Македонија и не ја исполни обврската од став 1, потребно е да ги врати сите исплатени средства доделени за стипендија во износ десет пати поголем од износот на стипендијата, најдоцна во рок од една година од завршувањето на студиите, за што доставува меница во форма на нотарски акт како средство за обезбедување на исплатените средства.

V. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Рокот за пријавување на кандидатите за користење на стипендии за студии од прв циклус во странство е најдоцна до 1 септември 2017 година.
Документите да се достават на адреса или во писарницата на:
Министерство за образование и наука ул.„Св. Кирил и Методиј” бр. 54
(Зграда на Нова Македонија), 1000 Скопје (со назнака “Стипендии за додипломски студии од прв циклус”)

Некомплетните документи и документите доставени по истекот на рокот нема да се разгледуваат.

Информации за условите и критериумите под кои ќе се доделуваат стипендиите можат да се добијат во Министерството за образование и наука или на телефон (00389-02) 3227 761, Биљана Зафировска, e-mail: biljana.zafirovska@mon.gov.mk и Анастасија Трајковска, anastasija.trajkovska@mon.gov.mk.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail