Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020 година

mon.jpg

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 54 од Законот за ученичкиот стандард (“Службен весник на Република Македонија” бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и Решение за распишување Конкурс за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020година бр. 19-9221/1 од 22.08.2019 година, Министерството за образование и наука распишува

КОНКУРС
за доделување стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020година

Министерството за образование и наука ќе додели до 15 стипендии за ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Северна Македонија за учебната 2019/2020година.

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат кандидатите кои учат во јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија и ги исполнуваат следните услови:

 1. да се редовни ученици од средно образование кои реализираат наставни програми од угостителско – туристичката струка во Република Северна Македонија,
 2. да освоиле најмалку една награда за I, II или III место на меѓународен натпревар или на државен натпревар од областа на угостителството и/или туризмот;
 3. да имаат постигнато минимум континуиран успех од 3,50 во досегашното образование;
 4. да не повторувале година во текот на образованието;
 5. да не се корисници на стипендија од други институции или фирми и
 6. да се државјани на Република Северна Македонија.

Критериум за доделување на стипендиите се:

 • освоена една највисока награда на државен или меѓународен натпревар, при што ученикот може да добие најмногу 50 бодови,
 • за секоја дополнително доставена награда-диплома од областа на угостителството и/или туризмот се добиваат дополнителни бодови,
 • постигнатиот успех од досегашното образование, при што ученикот може да добие најмногу 50 бодови.

При утврдување на вкупните бодови од освоените награди за ученици ќе се вреднува една највисоко рангирана – освоена награда. За освоено прво место на меѓународен натпревар ученикот може да добие најмногу 50 бодови, а за освоено прво место на државен натпревар ученикот може да добие најмногу 25 бодови.
За секоја дополнително доставена награда-диплома од областа на угостителството и/или туризмот се добиваат дополнителни бодови.

Под меѓународен натпревар се подразбира меѓусебен натпревар помеѓу ученици од најмалку десет различни држави.
Комисијата може да утврди дополнителни критериуми доколку има повеќе кандидати со ист број на бодови.
.

II. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Учениците кои се пријавуваат по конкурсот, треба да пополнат електронска пријава поставена на интернет порталот http:// konkursi.mon.gov.mk, почнувајќи од 30.09.2019 до 10.10.2019 година.
Пред започнување со електронското пријавување, задолжително да ги комплетирате сите потребни документи од точка III на овој Конкурс.

III. МЕСТО И РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Учениците, кои се пријавиле електронски на конкурсот, до Министерството за образование и наука на ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54, Скопје, од 30.09.2019 до 10.10.2019 година. година, од 09-15 часот, ги доставуваат следните документи:

 1. Евидентен лист;
 2. Потврда дека е редовен ученик во учебната 2019/2020година;
 3. Идентификационен број од успешно пополнета електронската пријава
 4. Заверени на нотар фотокопии од свидетелствата за завршени претходни години на образованието (кандидатите од I година доставуваат свидетелства од VI-IX одделение);
 5. Заверени на нотар фотокопии од дипломи за освоени награди на државни и/или меѓународни натпревари;
 6. Изјава потпишана од родител – старател дека кандидатот не е корисник на друга стипендија;

7 Изјава дека податоците во електронската пријава се идентични со доставената документација

8.Изјава за користење на лични податоци потпишана со цело име и презиме од родител-старател

Министерството за образование и наука по службен пат, согласно Правилникот за образецот на барањето за сместување во ученички дом и образецот на барањето за доделување стипендија, со потребната документација („Службен весник на Република Македонија” бр.189/16), ќе го обезбеди следниот документ:
-уверение за државјанство на Република Северна Македонија од Министерството за внатрешни работи.
Наградите-дипломите каде што нема прецизно утврдено освоено место на државни или меѓународни натпревари, односно награди и пофалници за учество на натпревари без освоено место, нема да се земат во предвид.
Кандидатите нема да бидат рангирани ако доставената документација е:
-некомплетна и/или
-ненавремено доставена.
Кандидатите нема да бидат рангирани ако Комисијата утврди дека податоците кои се внесени во електронската пријава не се идентични со податоците од доставената документација.

Списокот со избраните кандидати ќе бидe објавен на 05.11.2019 година на интернет страницата на Министерството.
Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списокот, а најдоцна до 29 ноември 2019 година да го потпишат договорот за стипендија со Министерството за образование. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета дека се откажуваат од стипендијата.

IV. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈАТА

Висината на стипендијата ќе изнесува 2.200,00 денари месечно за девет месеци во текот на учебната година.

Повеќе на линкот

Што мислиш ти?
 • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
 • Mail