Конкурс за избор на наставници и асистентидокторанти на Универзитетот „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП

ugd.png
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Распишува
КОНКУРС
за избор на наставници и асистентидокторанти на единиците вo состав на Универзитетот

1 ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
1. 1 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
Геохемија (1 извршител) за време од седум години

1. 2 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Експлоатација на слоевити лежишта (1 извршител) за време од пет години

 

2. ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
2. 1 Наставник во ситезвањаза наставнонаучната област:
-Дентална патологија (1 извршител) за време од пет години
2. 2 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
Протетика (1 извршител) за време од пет години
2. 3 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Фармацевтска ботаника и Фармакогнозија (1 извршител) за време од пет години
2. 4 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
– Хематологија (1 извршител) за време од пет години
2. 5 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Патолошка анатомија (1 извршител) за време од пет години
2. 6 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Микробиологија (1 извршител) за време од пет години
2. 7 Аеистентдокторант за научната област:
-Медидина на трудот (1 извршител) за време од пет години

 

3. ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
3. 1 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Генетика и селекција на растително производство (1 извршител) за време од седум години
3. 2 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Фитофармадија (1 извршител) за време од пет години
3. 3 Научен соработник во научно истражувачката област:
-Ентомологија (1 извршител) за време од пет години

 

4 МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
4. 1 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Видови на инструменти Саксофон(1 извршител) за време од пет години

 

5. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
5. 1 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Анализа и функдионална анализа и Математичка статистика и операдиони истражувања (1 извршител) за време од пет години
5. 2 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Нумеричка анализа и Применета математика и математичко моделирање (1 извршител) за време од пет години

 

6. ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
6. 1 Наставник во ситезвања за наставнонаучната област:
-Елементарно образование (системи и методи) (1 извршител) за време од седум години

 

7 ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
7. 1 Наставник но наставностручно звање Виш лектор за наставнонаучната област:
Романистика (1 извршител) за време од четири години

 

Критериуми за избор:
За доцент може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки од научната област во која се избира, просечен успех од најмалку осум на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, објавени најмалку четири научно-истражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или два научни труда во научно списание со импакт фактор во последните пет години, постигнувања во примената на истражувачките резултати и способност за изведување на одделни видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Годе Делчев” Штип

 

-За вонреден професор може да биде избрано лиде кое има научен степен доктор на науки од научната област во која се избира, објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или три научни труда во научно списание со импакт фактор во последните пет години, учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во примената на научноистражувачките резултати, придонес во оспособувањето на помлади наставниди и кое покажало способност за изведување на разни видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Годе Делчев” Штип

 

-За редовен професор може да биде избрано лиде кое има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, објавени најмалку шест научноистражувачки трудови во соодветната областа во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или четири научни трудови во научно списание со импакт фактор во последните пет години, кое учествувало или раководело со научноистражувачки проект и кое има придонес во оспособувањето на помлади наставниди и кое покажало способност за изведување на сите видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Годе Делчев” Штип.

 

-За повторен избор во редовен професор може да биде избрано лиде кое има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, објавени најмалку шест научноистражувачки трудови во соодветната областа во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или четири научни трудови во научно списание со импакт фактор во последните седум години, кое учествувало или раководело со научноистражувачки проект и кое има придонес во оспособувањето на помлади наставниди и кое покажало способност за изведување на сите видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапкатаза избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Годе Делчев” Штип.

 

-За доцент, вонреден професор и редовен професор по стручноуметничките предмети може да биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, кое има завршено соодветно високо образование од втор степен, признати уметнички и стручни дела, односно остварувања кои се од особено значење за афирмадија на културата и уметноста во и надвор од земјата, како и способност за наставна работа. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапкатаза избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев” Штип.

 

За Научен соработник може да биде избрано лиде кое има научен степен доктор на науки од подрачјето за кое се избира, објавени научни трудови, односно постигнувања во примена на научноистражувачки резултати.

 

-За виш лектор може да биде избрано лице кое има завршено студии од втор диклус од научна област во која се избира, објавени научни и стручни трудови и покажува способност за наставна работа. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев” Штип

 

-За асистент докторант може да биде избрано лиде кое има завршено втор циклус студии од соодветно научно, односно уметничко подрачје, има остварено просечен успех од најмалку 8, 50 на прв и втор диклус на студии, има познавање од англиски јазик кое кандидатот го докажува со потврдаза познавање најазикот и тоа (TOEFEL) најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер не постар од две години од денот на издавањето, (IELTS) најмалку 6 бода не постар од две години од денот на издавањето, (TOLES) базично познавање (Foundation level), (ILEC) положен со успех најмалку Б2 (В2) и Кембрид сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Cerficate of Preliminary English) (BI), како и да покажува способностза наставнонаучна, односно наставноуметничкадејност. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев” Штип

 

Кандидатот кој ќе биде избран за наставник на Факултетот за медицински науки (од точка 2. 4 до точка 2. 7), ќе го задржи работното место во здравствената установа во која е вработен, a сошасно договор ќе обавува настава на Универзитетот „Годе Делчев” -Штип (член 133 од Законот за високото образование).

 

Распоред на работно време и плата:


-Дневно работно време од 08:30 до 16:30h.
-Неделно работно време40 работни часа (од понеделник до петок)
-Основна нето плата за: Доцент 38.143, 00 ден. Вонреден професор 43.660, 00 ден. Редовен професор 50.311, 00 ден; Виш лектор3 1. 344, 00 ден; Асистент докторант 22.505, 00 ден.

 

Потребни документи за кандидатите за избор во Асистентдокторант и во наставни и наставнонаучни звања:


-пријава;
-диплома за завршено соодветно образованиеза одбранет магистерски/докторски труд (еден примерок од дипломата оригинал и три копии заверени кај нотар; странските дипломи да се нострифидирани и дополнети со еквиваленција на одените);
-Уверение за положени испити на прв и втор диклус на студии
-кратка биографија (во четири примероци);
-список на објавени научни и стручни трудови
-по еден примерок од трудовите;
-потврда дека се служи со еден од светските јазиди за кандидатите за избор во наставни и наставнонаучни звања
-потврда за познавање на англиски јазик (TOEFEL, IELTS, TOLES, ILECB2 (В2), Cambridge CertifikateBl) за кандидатите за избор во асистентдокторант;
-препорака од најмалку 2 (два) професора (вонреден/редовен) од соодветната научна област за која се врши изборотза кандидатите за избор во асистентдокторант и доцент;
-препорака од претходниот работодавач (доколку кандидатот бил вработен)за кандидатите за избор во асистентдокторант и додент;
-еден примерок од магистерски/докторскиот труд;
-уверение за државјанство;

 

Конкурсот трае 1 5 дена од денот на објавувањето.

 

Изборот ќе се изврши во рокот предвиден во член 131 од Законот за високото образование (до 6 месеци од објавувањето на конкурсот).

 

Документите се доставуваат до архивата на:
1 Факултет за природни и технички науки ул. „Годе Делчев” бр. 89, Штип; тел 032 550550;
2. Факултет за медицински науки Клиничка болнида Штип ул. „Љубен Иванов” бр. 25 (Одцеление за педијатрија); тел. 032550400;
3. Земјоделски факултет ул. „Гоце Делчев” бр. 89, Штип 032 550600;
4. Музичка академијаул. „Цветан Димов” бб, Штип тел. 032550200
5. Факултет за информатика ул. „Годе Делчев” бр. 89, Штип 032 550100;
6. Факултет за образовни наукиул. „Крсте Мисирков” бр. 10A Штип; 032550500
7. Филолошки факултетул. „Железничка” бб, Штип; тел. 0325501 80;

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail