МЕПСО вработува 22 лица, плата до 38.500 денари

mepso-0716.fw_.png

Врз основа на член 22 и 23 од (пречистен текст Објавен во Службен весник на РМ број 167/2015 и измена и дополнување на ЗРО, број 27/201 6 и измена и дополнување на ЗРО број 1 20/2018), член 5, 6, 7 и 8 од Колективниот Договор на Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, (арх. бр. 026432 од 31 Л 0. 201 3 година), и Одлуката број 024414 од 12. 07. 2018 година за потреба од засновање на работен однос, Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје, објавува

За потреба од засновање на работен однос со 22 (дваесет и два) работника за извршување на работи на неопределено време, во Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје.

Кандидатите, покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат посебните услови за пополнување на следните работни места;

1. 1 (еден) извршител на работното место соработник за комерцијални набавки во служба за комерцијално набавни работи ,Оддел за комерцијални работи ,Сектор за финансиски работи, сосредна стручнаподготовкаССС1\/степен ,без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 27. 200, 00 денари.

2. 1 (еден) извршител на работното место технички секретар во кабинет на директор на Сектор за Информациони технологии и телекомуникации со средна стручна подготовка ССС IV степен со работно искуство од 1 година за кое работно место нето платата изнесува 27. 200, 00 денари.

3. 1 (еден) извршител на работното место помошен работник во архива во служба за општи работи ,Оддел за општи работи ,Сектор за правни и општи работи со основно образование 1 степен без работно искуство, основно училиште за кое работно место нето платата изнесува 19. 200, 00 денари.

4. 1 (еден) извршител наработното место МАШИНСКИ МОНТЕР 3 во Работилница во служба за одржување на ТС ,Оддел за ТС ,Подружница ОПМ со средна стручна подготовка ССС III/ IV степен машинско училиште без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 25. 500, 00 денари.

5. 1 (еден) извршител наработното местоХИГИЕНИЧАР во Работилница во служба за одржување на ТС ,Оддел за ТС .Подружница ОПМ со основно образование -I степен основно училиште без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 19. 200, 00 денари.

6. 1 (еден) извршител на работното место ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРИЧАР ,ТССКОПЈЕ4 во службаза ПТР ,Оддел за ТС ,Подружница ОПМ со средна стручна подготовка ССС IV степен електротехничко училиште со 1 година работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари.

7. 1 (еден) извршител на работното место МОБИЛЕН ВКЛОПНИЧАР ВО РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ТЕТОВО ТС ЈЕГУНОВЦЕ вослужбазаПТР, Оддел заТС, ПодружницаОПМ со средна стручна подготовка ССС IV степен електротехничко училиште со 2 години работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари.

8. 1 (еден) извршител на работното место ЕЛЕКТРОМОНТЕР 1 во ДВ ЕКИПА СКОПЈЕ, во служба за одржување на ДВ, Оддел за ДВ ,Подружница ОПМ со средна стручна подготовка СССелектротехничко/машинско училиште (техничка насока) III/IV степен дополнителни услови за работа на височина(лекарско уверение за општа психофизичка состојба и медицинска потврда за работа на височина) со 4 години работно искуство, за коеработно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари

9. 1 (еден) извршител на работното место ИНЖЕНЕР ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА РЕЛЕЈНА ЗАШТИТА И СЕКУНДАРНИ ВРСКИ во служба за испитување на електрична релејна заштита и секундарни врски, Оддел за релејна заштита и секундарни врски Подружница ОПМ со Висока стручна подготовкаВССVII /1 степен Електротехнички факултет електроенергетика или по национална рамка за ВОК/ЕКТСVIA/240 ектц без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 38. 500, 00 денари

10. 1 (еден) извршител на работното место ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР ВО КАБИНЕТ НА ДИРЕКТОР НА ОЕПС .ПодружницаОЕПС со средна стручна подготовка ССС IV степен економско училиште со 2 години работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 27. 200, 00 денари.

11. 1 (еден) извршител на работното место ИНЖЕНЕР ЗА МРЕЖНИ АПЛИКАЦИИ во служба за SCADA/EMS Оддел за техничка информатика Подружница ОЕПС со Висока стручнаподготовкаBCCVII/l степен Електротехнички факултет информатика или по национална рамка за BOK/ ЈАВЕН ОГЛАС EKTCVIA/240eKTU ,без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 35. 100, 00 денари.

12. 1 (еден) извршитрл на работното место ИНЖЕНЕР ЗА ЕНЕРГЕТСКИ АПЛИКАЦИИ И AGC во служба за SCADA/EMS, Оддел за техничка информатика Подружница ОЕПС со Висока стручна подготовка ВСС VII /1 степен Електротехнички факултет информатика или по национална рамка за ВОК/ЕКТС VIA/240 ектц без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 38. 500, 00 денари.

13. 1 (еден) извршител наработнотоместо САМОСТОЕН ИНЖЕНЕР ЗА AMR во служба за AMR/MDM Одделза техничка информатика Подружница ОЕПС со Висока стручна подготовкаВССVTI/l степен Електротехнички факултет информатика или по национална рамка за ВОК/ЕКТC VIA/240 ектц без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 38. 500, 00 денари.

14. 1 (еден) извршител на работното место ТЕХНИЧАР ЗА МЕРЕЊЕ во служба за мерна техника и контрола на мерења(МТ и КНМЕР) ,Оддел за мерење на електрична енергија Подружница ОЕПС со средна стручна подготовка -ССС-електротехничкноучилиште, степен, без работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 30. 600, 00 денари.

15. 2 (два извршители на работното место ПОГОНСКИ ЕЛЕКТРИЧАР ,ТС БИТОЛА 2, вослужбаза ПТР, Оддел заТС Лодружница ОПМ со средна стручна подготовка ССС IV степен електротехничко училиште со 1 година работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари.

16. 1 (еден) извршител на работното место МОБИЛЕН ВКЛОПНИЧАР ВО РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР БИТОЛА ,ТС БИТОЛА 1 во служба за ПТР .Оддел за ТС Подружница ОПМ со средна стручна подготовка ССС IV степен електротехничко училиште со 1 година работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари.

17. 1 (еден) извршител на работното место МОБИЛЕН ВКЛОПНИЧАРВО ТС ВЕЛЕС во служба за ПТР ,Оддел за ТС ,Подружница ОПМ со средна стручна подготовка ССС IV степен електротехничко училиште со 2 години работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари.

18. 1 (еден) извршител на работното место МОБИЛЕН ВКЛОПНИЧАР ВО РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТАР ОХРИД ТС ОХРИД, во служба за ПТР ,Оддел за ТС Лодружница ОПМ со средна стручна подготовка ССС IV степен електротехничко училиште со 1 година работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари.

19. 1 (еден) извршител на работното место ПРЕДРАБОТНИК во ДВ ЕКИПА ШТИП во служба за одржување на ДВ ,Оддел за ДВ ,Подружница ОПМ со средна стручна подготовка СССелектротехничко училиште IV степен со 4 години работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 30. 600, 00 денари.

20. 1 (еден) извршител на работното место ЕЛЕКТРОМОНТЕР 1 во ДВ ЕКИПА ШТИП во служба за одржување на ДВ ,Оддел за ДВ ,Подружница ОПМ со средна стручна подготовка^ СССелектротехничко/машинско училиште (техничка насока) III/IV степен ,дополнителни услови за работа на височина(лекарско уверение за општа психофизичка состојба и медицинска потврда за работа на височина) со 4 години работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 29. 400, 00 денари.

21. 1 (еден) извршител на работното место ЕЛЕКТРОМОНТЕР 2 во ДВ ЕКИПА ШТИП во служба за одржување на ДВ, Оддел за ДВ, Подружница ОПМ со средна стручна подготовкаСССелектротехничко/машинско училиште (техничка насока) III/IV степен ,дополнителни услови за работа на височина(лекарско уверение за општа психофизичка состојба и медицинска потврда за работа на височина) со 2 години работно искуство, за кое работно место нето платата изнесува 27. 200, 00 денари.

Со пријавата во која се наведедува за кое работно место се аплицира кандидатите да ги достават потребните документи, во зависност од наведените услови за конкретното работно место за кое аплицираат
Кратка биографија (CV и писмо за мотивација на македонски јазик
Доказ за завршено образование (во оригинал или копија заверена кај нотар)
Уверение за државјанство (копија)
Доказ за работно искуство, со наведување на работното искуство и времетраењето на тоа искуство, издаден од компанија/институција/орган, со која се докажува дека лицето (кандидатот) со конкретен степен на стручна подготовка има стекнато работно искуство, вештини и слично во оргинал или копија заверена кај нотар) или Листа од ПИОМ
Контакт телефон

Огласот трае З (три) работни дена од денот на објавувањето не сметајќи го денот на објавувањето).

Изборот на пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 45/90/1 20 дена по истекот на рокот за пријавувањето во зависност од бројот на пријавените кандидати Работниот однос се заснова на неопределено време.

Работната недела трае 5 работни дена (од понеделник до петок), полното работно време изнесува 40 часа неделно со 8 работни часа дневно почетокот и завршетокот на дневното работно време е од 7,45 часот до 08,15 a заминување одработа од 15, 45 часот до 16,15 часот со право на пауза во текот на дневната работа во траење од 30 минути во периодот од 1 0, 00 часот до 1 2, 00 часот.

Работите иработните задачи од работните маста наведени во Т. 6 Т. 7 15, Т. 16, Т. 17, Т. 18„ ќе се извршуваат во деловните простории на трансформаторските станици на работодавачот Оператор на електропреносниот систем на Македонија, АкционерскоДруштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост.

За наведените работни места работното време е во две смени и тоа:

првата смена започнува од 06,45 07,15 a завршува 18,45 – 19,15
втората смена започнува од 18,45 19, 15 a завршува 06,45 – 07,15

со право на пауза во текот на дневната работа во траење од 45 минути без да се напушта работното место.

Работите и работните задачи работникот ќе ги извршува во деловните простории на работодавачот Оператор на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје, во согласност со организационата поставеност на работното место.

Ненавремено доставените, како и некомплетните пријави, нема да се земат во предвид при разгледувањето.

Рокот за доставување на пријавите и документите на заинтересираните кандидати изнесува 3 (три) работни дена ,сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето).

Сите апликации ќе бидат обработени со максимална доверливост. Заизвршениотизбор пријавените кандидатите ќе бидат известени во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучувањето на договорот за вработување со избраниот кандидат.

Операторот на електропреносниот систем на Македонија, Акционерско Друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост Скопје или скратено АД МЕПСО, Скопје нуди еднакви можности за вработување без оглед на пол, paca, возраст, политичко мислење, брачен статус, религија, етничка или национална припадност.

Потребните документи даседостават на адресата на АД МЕПСО Скопје, ул. Максим Горки” бр. 4 Скопје.

Геиерален директор,
Сашо Василевски

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail