Оглас за овластено лице за директно спроведување на Програмата заспречување на перење пари и финансирање на тероризам

moneta.jpg

Друштвото за услуги МОНЕТА ФИНАНЦИАЛ СЕРВИЦЕС ДООЕЛ, Скопје, со седиште на Бул.Крсте Мисирков бр.76 Скопје, пoштенски факс бр.915, Лиценцирана од страна на Народна Банка на Р. Македонија како  Давател на услугата Брз Трансфер на Пари- MoneyGram, oбјавува :

ОГЛАС

за овластено лице за директно спроведување на Програматазаспречување на перење пари и финансирање на тероризам

Работни задачи и одговорности:

 • Директно спроведувањена Програмата спречување на перење пари и финансирање на тероризам;
 • Директна соработка со Управата за финансиско разузнување;
 • Следење назаконитеи почитувањена прописите во Р. Македонија во областа на спречување на перењепарии финансирање на тероризам;
 • Поддршканараководителотнаправнатаслужбаза спроведувањеназаконскитеодредби, правила и прописиво делот заспречувањенаперењепари и финансирањенатероризам;
 • Прима и одговаранабарањатазаподатоцина трансакциите,од Управата,судовите, обвинителствата и другиорганиовластенисозакон;
 • Чувањенаподатоците и документите и доставувањенаизвештаидоУправата;
 • Планира и организираобуказаспречувањенаперењепари и финансирањенатероризам завработените и Суб-агентите во мрежата на MoneyGram;
 • Мониторинг на трансакциите;
 • Усогласување на политики и процедури, нивното имплементирање и зајакнување на внатрешните политики и процедури.
 • Управувадневники архививоврскасоизвестувањатаво Управата;
  • Соработкасовнатрешните и надворешнитеревизори и сораководствотозапрашањанаспречувањенаперењепари и финансирањенатероризам;

Подготовка и професионалнивештини:

 • Универзитетскадиплома (предност диплома од Правен факултет, Факултет за безбедност-Криминалистика, Економски факултет и Јавна Администрација);
 • 1годинаминимум работноискуствовосоодветнатаобласт;
 • Познавањена MS Office;
 • Одличникомуникацискивештининамакедонски и англискијазик;
 • Предност имаат кандидатите кои го познаваат Албанскиот јазик ;
 • Интерперсоналнивештинизауправување ;
 • Организациски и аналитичкивештини;

Заинтересираните кандидати своето CV со фотографија не постара од 6 (шест) месеци заедно со мотивационо писмо да го испратат на e-mail:  kariera@moneta.mk или на адреса: Бул.Крсте Мисирков бр.76, Поштенски фах бр.915 со назнака “Оглас заовластено лице за директно спроведување на Програматазаспречување на перење пари и финансирање на тероризам”.

Напомена:

Огласот важи од 17.08.2018 година до 31.08.2018 година, апликациите пратени со задоцнување нема да се земат во предвид. Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Што мислиш ти?
 • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
 • Mail