Logo-AVRM-1.jpg

Врз основа на член 21 и 22 од Законот за вработените војавниот сектор и член 22 и 23 од Законот за работните односи, Агенцијата за вработување на Република Македонија, објавува

ОГЛАС
за вработување на определено време до 31.12.2018 година

I. За потребата одзасновање на работен однос на определено време во Агенцијата за вработување на Република Македонија, за следното работно место:
1 Соработник за активни мерки за вработување во Агенција за вработување на Република Македонија -Централна служба – (1) еден извршител;

Кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:
Високо образование односно најмалку 1 80 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; најмалку 2 (две) години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење; активно познавање на еден од трите најчесто користенијазици на Европската Унија (англиски, француски, германски); основната нето плата за работното место изнесува 23.230 денари

2. Референг за шалтерски услуги во Агенцијаза вработување на Република Македонија Ценгар за вработување на град Скопје (1 еден извршител;)
Кандидатот треба даги исполнува и следните посебни услови:
Вишо или средно образование
најмалку 2 (две) години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
активно познавање на еден од трите најчесто користенијазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
основната нето плата за работното место изнесува 14.900 денари

3. Референг за услуги за поддршка за вработување воАгенција за вработување на Република Македонија Центар за вработување на град Скопје (1) еден извршигел;
Кандидатот треба даги исполнува и следните посебни услови:
Вишо или средно образование
најмалку 2 (две) години работно искуство во струката;
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
активно познавање на еден од трите најчесто користенијазици на Европската Унија (англиски, француски, германски);
основната нето плата за работното место изнесува 14.900 денари

Кон пријавата заингересираниге кандидати треба да достават:
Уверение / диплома за завршен степен на образование
Потврда/Доказ за работно искуство
Потврда/Доказ за активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење
Потврда/Доказ за активно познавање на јазици
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение за државјанство

II. Работниот однос се заснова со полно работно време 40 часа неделно, од понеделник до петок; a дневното работно време е од 07:30 до 15:30.
III. Кон пријавата кандидатите треба да достават докази со кои се потврдува исполнувањето на предвидениге услови.
IV. Огласот трае (5) пет работни дена од денот на објавување во дневен печат.
V. Пријавиге со потребната докуменгација да се достават во архива или по попгга на следната адреса: Агенцијата за вработување на Република
Македонија Централна служба, ул. “Васил Горгов” бр. 43, Скопје.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail