Министерството за здравство објави листа на земји според ризикот поради коронавирусот.

Земја која известува

Вкупно потврдени случаи

Вкупно смртни случаи

Нови потврдени случаи (во последни 24 часа)

Нови смртни случаи (во последни 24 часа)

Вид на трансмисија

Ниво на ризик

Кина

80904

3123

45

23

Локална трансмисија

Високо

Јужна Кореа

7382

51

248

1

Локална трансмисија

Високо

Италија

7375

366

1492

132

Локална трансмисија

Високо

Иран

6566

194

743

49

Локална трансмисија

Високо

Франција

1116

19

410

9

Локална трансмисија

Високо

Германија

1112

0

317

0

Локална трансмисија

Високо

Шпанија

589

10

159

5

Локална трансмисија

Средно

Јапонија

488

7

33

1

Локална трансмисија

Средно

Швајцарија

332

2

68

0

Локална трансмисија

Средно

Велика Британија

277

2

67

0

Локална трансмисија

Средно

Холандија

265

3

77

2

Локална трансмисија

Средно

САД

213

11

0

0

Локална трансмисија

Средно

Шведска

203

0

42

0

Локална трансмисија

Средно

Белгија

200

0

31

0

Локална трансмисија

Средно

Норвешка

169

0

22

0

Локална трансмисија

Средно

Сингапур

150

0

12

0

Локална трансмисија

Средно

Австрија

112

0

10

0

Локална трансмисија

Средно

Малезија

93

0

0

0

Локална трансмисија

Средно

Бахреин

79

0

23

0

Локална трансмисија

Средно

Австралија

77

3

3

0

Локална трансмисија

Средно

Грција

73

0

7

0

Локална трансмисија

Средно

Кувајт

64

0

2

0

Импортирани случаи

Средно

Канада

62

0

5

0

Локална трансмисија

Средно

Ирак

60

6

6

2

Локална трансмисија

Средно

Исланд

55

0

10

0

Локална трансмисија

Средно

Египет

55

1

7

1

Локална трансмисија

Средно

Тајланд

50

1

0

0

Локална трансмисија

Средно

Обединети Арапски Емирати

45

0

0

0

Локална трансмисија

Средно

Индија

43

0

9

0

Локална трансмисија

Средно

Израел

39

0

14

0

Локална трансмисија

Средно

Сан Марино

37

1

10

1

Локална трансмисија

Средно

Земја која известува

Вкупно потврдени случаи

Вкупно смртни случаи

Нови потврдени случаи (во последни 24 часа)

Нови смртни случаи (во последни 24 часа)

Вид на трансмисија

Ниво на ризик

Данска

36

0

5

0

Локална трансмисија

Средно

Чешка

32

0

6

0

Локална трансмисија

Средно

Либан

32

0

4

0

Локална трансмисија

Средно

Виетнам

30

0

9

0

Локална трансмисија

Средно

Финска

30

0

11

0

Локална трансмисија

Средно

Португалија

30

0

9

0

Локална трансмисија

Средно

Бразил

25

0

6

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Ирска

21

0

2

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Алжир

20

0

3

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Палестина

19

0

3

0

Лпкална трансмисија

Ниско

Слпвенија

16

0

4

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Оман

16

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Рпманија

15

0

2

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Катар

15

0

3

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Саудиска Арабија

15

0

8

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Еквадпр

15

0

1

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Грузија

13

0

1

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Аргентина

12

1

3

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Хрватска

11

0

0

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Пплска

11

0

5

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Филипини

10

1

4

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Естпнија

10

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Чиле

10

0

5

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Азербејчан

9

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Унгарија

9

0

2

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Кпстарика

9

0

4

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Русија

7

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Мексикп

7

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Белпрусија

6

0

0

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Индпнезија

6

0

2

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Пакистан

6

0

1

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Земја која известува

Вкупно потврдени случаи

Вкупно смртни случаи

Нови потврдени случаи (во последни 24 часа)

Нови смртни случаи (во последни 24 часа)

Вид на трансмисија

Ниво на ризик

Перу

6

0

0

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Нпв Зеланд

5

0

0

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Слпвашка

5

0

2

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Француска Гвајана

5

0

0

0

Имппртирани слушаи

Ниско

Бугарија

4

0

2

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Малдиви

4

0

2

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Авганистан

4

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Сенегал

4

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Летпнија

3

0

2

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Малта

3

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Северна Македпнија

3

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Бангладещ

3

0

3

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Јужна Африка

3

0

1

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Камбпча

2

0

0

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Албанија

2

0

2

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Бпсна и Херцегпвина

2

0

0

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Луксембург

2

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Фарски острови

2

0

1

0

Импортирани случаи

Ниско

Марпкп

2

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Тунис

2

0

1

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Мартиник

2

0

0

0

Имппртирани слушаи

Ниско

Свети Мартин

2

0

0

0

Ппд истражуваое

Ниско

Камерун

2

0

0

0

Лпкална трансмисија

Нискп

Нигерија

2

0

1

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Андпра

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Ерменија

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Ватикан

1

0

0

0

Ппд истражуваое

Нискп

Лихтенщтајн

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Литванија

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Мпнакп

1

0

0

0

Ппд истражуваое

Нискп

Мплдавија

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Земја која известува

Вкупно потврдени случаи

Вкупно смртни случаи

Нови потврдени случаи (во последни 24 часа)

Нови смртни случаи (во последни 24 часа)

Вид на трансмисија

Ниво на ризик

Србија

1

0

0

0

Ппд истражуваое

Нискп

Украина

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Гибралтар

1

0

0

0

Ппд истражуваое

Ниско

Бутан

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Непал

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Шри Ланка

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Јпрдан

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Кплумбија

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Дпминиканска Република

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Парагвај

1

0

1

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Свети Вартплпмеј

1

0

0

0

Ппд истражуваое

Ниско

Тпгп

1

0

0

0

Имппртирани слушаи

Нискп

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail