Решение за финансирање на прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година

mon.jpg

Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010, 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), член 50 од Законот за научно-истражувачка дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016 година) член 3 став 3 од Правилникот за остварување на правото за еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средства за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018), Извештај од работата на Комисијата за давање предлог на Министерката за избор на кандидати кои конкурирале за доделување на еднократни парични средства за објавен научно-истражувачки труд за 2019 година, бр. 15-1108/1 од 22.01.2021 година, а согласно Финансискиот план на Министерството за образование и наука за 2021 година, Министерката за образование и наука, донесе

РЕШЕНИЕ

За финансирање на прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година

1.    Со оваа решение се прифаќаат и одбиваат следниве барања од автори со научно-истражувачки трудови согласно Конкурсот за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2019 година

2.    Табела на прифатени барања

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ 
Р. Бр.АвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка 
 Даниел ВелиновКвази-еквинепрекинати експоненцијални фамилии од генерализирани С-полигрупа од функции во локално конвексни просториСписание на кралската академија за точни науки, физика и природни науки – Серија А математика1,028Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Јасмина Вета БуралиеваНасочена кратко-времена Фуриеова трансформација и квазиасимтотика на дистрибуцииФункционална анализа и нејзина примена0,712Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Сања Атанасова и Катерина Санева 
 Сања АтанасоваНасочена кратко-времена Фуриеова трансформација и квазиасимтотика на дистрибуцииФункционална анализа и нејзина примена0,712Факултет за електротехника и компјутерски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Јасмина Вета Буралиева и Катерина Санева 
 Катерина Хаџи -Велкова СаневаНасочена кратко-времена Фуриеова транформација и квасиасимтотика на дистрибуцииФункционална анализа и нејзина примена0,712Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Јасмина Вета Буралиева и Сања Атанасова 
 Сузана ТопузоскиФренелова и Фраунхоферова дифракција на Лгер-Гаусов ласерски сноп од мод(I,N)од виличеста мрежичкаСписание за модерна оптика1,657Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Сузана ТопузоскиФраунховерова дифракција на Гаусов сноп од бинарна мрежичка со четири сектори со изместување од половина период помеѓу соседните секториОптичка и Квантна Електроника1,547Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ирена СтојковскаАлгоритам на стохатична апроксимација на опаѓачки правец и адаптивни должини на чекоротСписание за пресметковна математика1,118Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Миха БуклескиВибрациони спектри на метамониум јодид и формамидиниум јодид во широк температурен опсегМакедонско списание за хемија и хемиско инженерство0,644Институт за хемија, Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Мартин ЛукаревскиРафинирање на неравенството на Коои, митенпункт и примениЖурнал за метематички неравенства1,158Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Рубин ГулабоскиДифузионен електрохемиски каталитички (ЕС’) механизам поврзан со реверзибилна регенеративна реакција – Теоретска анализа во циклична волтаметријаКроатика Кемика Акта0,731Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Владимир ИвановскиАнализа на поларизираните инфацрвени спектри на моноклинична Алфа-оксална киселина дихидратСпектрохемиски документи дел А: Молекуларна и биомолекуларна спектроскопија3,232Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Горан ТасевГасно-течни инклузии во телскопскиот порфирско-епитермален систем на Au-Ag-Cu Плавица, поранешна југословенска Република МакедонијаГеонауки2,100Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Бојана КотескаПристап за пресметување на раб на мрежа без уреди за емитување на IoT(интернет нештата) апликацииИЕЕЕ преметување на интернет4,231Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Абдула БуклаПроксимативно синџир рафинирани функцииХаџитепе гласник на математика и статистика0,605Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Горан ТасевМинерологијата и распад на јаловиштата богати со реалгар цо поранешниот As-Sb-Cr рудник Лојане, Северна МакедонијаКанадски минералог1,330Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Тодор Серафимовски 
 Тодор СерафимовскиМинерологијата и распад на јаловиштата богати со реалгар цо поранешниот As-Sb-Cr рудник Лојане, Северна МакедонијаКанадски минералог1,330Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Горан Тасев 
 Валентин МирческиДиферeнцијална квадратно-бранова волтаметријаАналитичка хемија6,785Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Рубин Гулабоски 
 Рубин ГулабоскиДифернцијална квадратно-бранова волтаметријаАналитичка хемија6,350Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Валентин Мирчевски 
 Валентин МирческиРевијален труд – определување на водород пероксид со електрохемиски техники и електрон-спинска резонантна спектроскопијаЖурнал на сојузот за електрохемија3,721Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Рубин Гулабоски 
 Рубин ГулабоскиРевијален труд – определување на водород пероксид со електрохемиски техники и електрон-спинска резонантна спектроскопијаЖурнал на сојузот за електрохемија3,120универзитет „Гоце Делчев“заедно со Валентин Мирчевски 
 Валентин МирческиЕлектрохемија на реакцијата на редукција на водороден пероксид на електроди од графирна паста модифицирани со Ag -, Pt обложени јаглеродни микросфериЖурнал на електрохемија на цврста состојба2,646Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Валентин МирческиПотенцијалниот чекор како дијагностички критериум за квазиреверзибилни електрохемиски процеси во квадратно-брановата волтаметријаЕлектрохемиски документи6,215Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Валентин МирческиКвадратно-бранова протеин-филм волтаметрија: нови сознанија за ензимските електродни процеси комбинирани со хемиски реакцииЖурнал на електрохемија на цврста состојба2,646Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Рубин Гулабоски 
 Рубин ГулабоскиКвадратно-бранова протеин-филм волтаметрија: нови сознанија за ензимските електродни процеси комбинирани со хемиски реакцииЖурнал на електрохемија на цврста состојба2,531Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Владимр Мирчевски 
 Петре МакрескиЕфекти на присутните пробиотски бактерии од стареечки медиум врз површинската рапавост и хемискиот состав на две дентални структуриМикроскопско истражување и техника2,117Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Билјана Пејова 
 Билјана ПејоваЕфекти на присутните пробиотски бактерии од стареечки медиум врз површинската рапавост и хемискиот состав на две дентални структуриМикроскопско истражување и техника2,117Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Петре Макревски 
 Петре МакрескиДешифрирање на раманскиот спектар на матичен млеч. Подготовка на наночестички од сребро-полимер-матичен млеч кои манифистираат површинско-засилен раманско-спектроскопски ефектСписание за раманска спектроскопија2,809Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“Прифатено 
 Петре МакрескиНов UV-спектроскопски метод за симултано определување на амлодипин и каптоприлСписание за фармацевска хемија0,538Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“Прифатено 
 Петре МакрескиВлијание на цинковиот почетен материјал врз магнетните своства на недопингувани ZnO наночестици добиени од механохемиски синтетизиран хидроцинкитСписание за легури и соединенија4,650Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Петре МакрескиРазоткривање на дехидратационите и дехидроксилационите процеси кај многу ретки хидрогенарсенатни минералиСписание за термална анализа и калориметрија2,731Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Даница КрстовскаТермална генерација на површински лонгитудинални акустични бранови во органски спроводнициЕвропско списание за физика Плус2,612Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Даница КрстовскаКвантни осцилации на термоелектричната сила во органскиот спроводник α-(BEDT-TTF)2KHg(SCN)4 во состојба со брановидна густина на полнежСписание за физика на ниски температури1,491Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Валентин МирческиКорелација меѓу составот, електричните и електрохемиските особини на LnCo1-xCrxO3(Ln=Pr, Gd и x=0,0.5 и 1) перовскитиЖурнал за електрохемија на цврста состојба2,646Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Сандра Димитровска Лазова 
 Сандра Димитровска ЛазоваКорелација меѓу составот,Електричните и електрохемиските особини на LnCo1-xCrxO3(Ln=Pr, Gd и x=0,0.5 и 1) перовскитиЖурнал за електрохемија на цврста состојба2,646Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Владимр Мирчевски 
 Никола ТунескиЗа кофициентите на некои р-валентни звездолики функцииФиломат0,848Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Никола ТунескиХанкелова детерминантна за класа еднолисни функцииДостигнувања во математиката0,030Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Никола ТунескиЗа Озаки скоро конвексните функцииБилтен на друштвото на математичари на Австралија0,548Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Билјана Јолевска ТунескаЗа повеќелисните ѕзвездолики функцииСтидија на Универзитетот Бабеш-Бољај, Математика0,600Факултет за електротехника и компјутерски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Живорад ТомовскиАсимптотски развој на степенскиот Матиеов ред и тринометрискиот Матиеов редЖурнал по математичка анализа и примени1,220Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Живорад ТомовскиГенерализирана дифузионо-бранова равенка со мемориско јадроЖурнал Физика А: Математичка и теоретска1,996Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Живорад ТомовскиЗа новите (p,q) матиеови степенски редови и применаПрименлива анализа и дискретна математика1,424Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Весна Целакоска ЈордановаСлободни степенско-асоцијативни n-арни групоидиМатематика Словака0,654Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Павел ДимовскиТранслационо-модулационо инваријантни Банахови простори од ултрадистрибуцииЖурнал за Фуриеова анализа и примени1,442Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Бојан Пранговски 
 Бојан ПрангоскиТранслационо-модулационо инваријантни банахови простории од ултрадистрибуцииЖурнал за Фуриеова анализа и примени1,442Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Павел Димовски 
 Виктор СтефовИнфрацрвени и рамански спектри на стронциум и бариум пимелати монохидратиСписание за спектрохемија3,232Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Драган ЈакимовскиНапречни пресеци за размена на полнежи и екситација при судири со протони, релевантни за улогата на течниот калај во диверториПрилози кон физиката на плазма1,226Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Костадин ТренчевскиПримена на геометријата на криви во Евклидски просторФИЛОМАТ0,848Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Драган ЈакимовскиЕлектронски зафат и екситација при судири меѓу Н+и Li+Европско списание за физика :Д1,366Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Владимир М. ПетрушевскиНепозната компонента на селективен и умерен оксиданс: структура и оксидациона способност на комплекс од тип на двојна сол, со к1О-координирани перманганатни анјони и три- и четирикратно координарини сребрени јониRSC напредување3,119Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Владимир М. ПетрушевскиЕкономичен демонстратор: подготви еднаш, употреби многу пати.V. Феномени и фазни премини течно-течноЕдукација во хемија0,170Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Владимир М. ПетрушевскиТермички и спектроскопски истражувања на комплекс од типот на двојна солпириди-сребро перхлорат што содржи – О кооординирани перхлоратни јониСписание за термичка анализа и калориметрија2,721Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Иван РадевскиКлиматските промени го зголемуваат и намалуваат интезитетот на поплавите кај реките во ЕвропаПрирода43,070Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Викторија МаксимоваНови аспекти на протеин – филм волтаметрија врз редокс ензими поврзани со последователна реверзибилна хемиска реакција во квадратно-бранова волтаметријаЕлектроанализи2,544Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Рубин Гулабоски 
 Рубин ГулабоскиНови аспекти во протеин-филм волтаметрија на редокс ензими спрегнати со последователна хемиска реакција за квадратно-бранова волтаметријаЕлектроанализа2,691Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Викторија Максимова 
 Марина СтефоваСтратегија за оптимизирана употреба на LC-MSn за определување на полифенолниот профил на лушпа, пулпа и листови од јаболкаАрапско списание за хемија4,762Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Александар С. ДимовскиНаоѓање на погодни варијабилни апстракции за подигната анализаФормални аспекти на пресметувањето1,041Универзитет „Мајка Тереза“ Прифатено 
 Билјана ПејоваУлтразвучно-индуцирана  трансформација на површинската морфологија (од могиларна до само-слична) кај наноструктурни тенки филмови: Постапка за синтеза на квантни точки од кубичен Culms2, со контролирана структура и контролабилна ширина на забранетата зона од еден реакционен системСписание за  наука за материјалите: Материјали во електроника2,195Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Емилија ЦелакоскаУслови за нелинеарноста на сицилаторните равнки кои индуцираат перисидална прецесијаОпшта реалтивност и гравитација1,515Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Зоран МисајлескиПроксимативни групи од повисок редКрагуевачко списание по математика Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“Заедно со Никита Шекутовски Анета Велкоска 
 Анета ВелкоскаПроксимативни групи од повисок редКрагуевачко списание по математика1,200Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“заедно со Никита Шекутковски и Зоран Мисајлески 
 Никита ШекутковскиПроксимативни групи од повисок редКрагуевачко списание по математика1,200Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Анета Велкоска и Зоран Мисајлески 
 Зоран МисајлескиВерижна сврзани множества во Тополошки просторКрагуевачко списание по математика1,2Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Никита Шекутковски и Анета Велкоска 
 Анета ВелкоскаВерижно сврзани множества во тополошки просторКрагуевачко списание по математика1,200Факултет за комуникациски мрежи и безбедност, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“заедно со Никита Шекутковски и Зоран Мисајлески 
 Никита ШекутковскиВерижно сврзани множества во тополошки просторКрагуевачко списание по математика1,200Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Анета Велкоска и Зоран мисајлески 
 Олга ГалбоваShubnikov-de Hass осцилации на термоелектричното поле во слоести спроводници во околината на тополошки премин на ЛифшицЖурнал на експриментална и теориска физика1,152Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Никита ШекутковскиВерижнa сврзаностАип Конференциски зборници1,200Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Зоран Мисајлески 
 Зоран МисајлескиВерижна сврзаностАип Конференциски зборници1,200Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Никита Шекутковски 
 Ервин ДомазетПодобрување на откривањето на QRS – бранови за едно – канални ЕКГ сензориТехнологии и Хеалтхкаре, ИОС ПРЕСС0,806Меѓународен Балкански Универзитет – Скопје прифатено 
 Арианит РекаВлијание на термички третман на грепел во температурен интервал 800 – 1200 ?CОтворена Хемија1,216Државен универзитет во Тетово прифатено 
 Арианит РекаХемиски Минералошки и структурни особини на суров и експандиран перлит од МакедонијаГеологија Кроатика1,290Државен универзитет во Тетово прифатено 
 Боро ЈакимовскиРазвој на систем за предвидување на аеро – загадување во Македонија, базирано на WRF-CHEM моделотКвалитет на воздухот , атмосфера и здравје2,870Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Боро ЈакимовскиОценка на хемија на сулфати во облак користејќи различна иницијализација на моделотКвалитет на воздухот , атмосфера и здравје2,870Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ
 
Р.брАвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка 
 Лидија КрстевскаЕкспериментално истражување на сеизмичкото однесување на моделот на историскиот споменик ПротиронЗемјотресно инженерство и динамика на конструкции3,419Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Лидија КрстевскаМоделирање на влијанието на металните врски врз отпорноста на историските конструкции од сува ѕидаријаМеѓународен журнал за архитектонско наследство1,930Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Радмила ШалиќОдредување на факторите на амплификација со еквивалентни линеарни анализи со користење на временски истории и пристапи базирани на теорија случајни вибрацииДинамика на почви и земјотресно инженерство2,578Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Лидија КрстевскаИспитување на амбиент вибрации и нумеричко истражување на црквата  St. Giuliano во  Poggio Picenze(Аквила Италија)Журнал за мониторирање на состојбата на градежните конструкции2,450Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Снежана Чундева ПетровскаПресметка на секундарното коло на трансформатори на електролачна печкаСрпски часопис за електротехника0,470Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Анита ГроздановСамо целулозни композити базирани на памучни текстилни ткаени предформиВлакна и полимери1,459Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Игор Јорданов 
 Игор ЈордановЦелосноцелулозни композити на база на памучни текстилни ткаени преформиВлакна и полимери1,797Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Анита Грозданов 
 Киро МојсовЕнзимско одскробување, изварување и ензимско белење на памучна ткаенина со глукозна оксидазаСписание за Текстилен институт1,063Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Александра Порјазоска КујунџискиАтсорпција на полиакриламид врз активен јагленБугарско хемиско списание0,640Меѓународен Балкански Универзитетзаедно со Драгица Чамовска 
 Драгица ЧамовскаАтсорпција на полиакриламид врз активен јагленБугарско хемиско списание0,640Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Александра Порјазоска Кујунџиски 
 Виолета Мирчевска ВелковскаПрвична оцена на сеизмичките оштетувања на урбано ниво: Студија за Скопје, Република Северна МакедонијаЖурнал за земјотресно инженерство2,770Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Виолета Мирчевска ВелковскаИнтерактивен алгоритам за геометриско моделирање на двојно закривени лачни браниЖурнал за истражување на материјали конструкцииSCOPUSИнститут за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Сања АтанасоваНасочена временско-фреквенциска анализа и насочена регуларностБилтен на малезискиот сојуз на математички науки0,867Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено заедно со Катерина Хаџи-Велкова Санева 
 Катерина Хаџи-Велкова СаневаНасочена временско-фреквенциска анализа и насочена регуларностБилтен на малезискиот сојуз на математички науки0,867Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“Прифатено заедно со Сања Атанасова 
 Рубин ГулабоскиТеоретски придонес кон разбирање на специфично однесување на „едноставните“ протеин-филм реакции во квадратно бранова волтаметријаЕлектроанализа2,961Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Павлинка КокошкароваПротеин-филм на двостепени електродни ензиматски реакции што се поврзани со иреверзибилна хемиска реакција на крајниот продукт – Теоретска студија на квадратно-бранова волтаметријаЕлектроанализа2,961Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Василија ШарацОптимизација на работата на синхрон мотор со перманентни магнети преку намалување на паразитните моментиСписание за електротехника 0.686Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Јана СимоновскаКарактеризација на екстракти од црвена лута пиперка (capsicum annuum L.)Бугарски хемиски соопштенија0,400Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ана Мадевска БогдановаШто очекуваат клиниките од научниците кои работат со податоци ? Преглед на податочно орентирани студии низ квалитативни и кванитативни пристапиИЕЕЕ Пристап3,745Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ана Мадевска БогдановаМобилен безжичен систем за мониторирање за претхоспитална итна помошЕвропско списание за траума и ургентна хирургија2,139Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Христијан ЃорескиОвозможување на репродуктивно истражување во препознавање на режимот на транспорт со сензори од базата со податоци на Сасекс – ХуавејИЕЕЕ Пристап3,750Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Перо ЛаткоскиСДН – базирана детекција на испад и механизам за опоравување кај 5Г јадрени мрежиЖурнал за најнови телекомуникациски хнологии – Вајли1,594Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Јадранка Блажевска ГилевПолимерни УФ- заштитни превлеки со високи перформанси базирани на хибридни графен/јаглеродни наноцевки со полнила за извлекување на радикалиКарактеризација на честички системи на честички4,194Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Силвана ПетрушеваИмплементција на процесно базирани и податочно базирани модели за рано предвидување на времето на градбаХиндави Напредок во градежништвото, специјално издание: Апликации на вештачка интелигенција во градежништвото1,104Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Александра БогдановиќЕкспериментални тестови на вибро-платформа и нумеричко истражување на дампери за контрола на одговор на конструкцијата при сеизмички дејстваКонтрола на конструкции и мониторинг4,100Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ана ЛазаревскаВлијанието на социо-економските индикатори врз политиките и носењето одлуки во врска со  снабдувањето со природен гас метан – Македонија случајСписание ТЕМ – Технологија, образование (едукација), менаџмент, информатика0,700Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Даниела Младеновска 
 Даниела МладеновскаВлијанието на социо-економските индикатори врз политиките и носењето одлуки во врска со  снабдувањето со природен гас метан – Македонија случајСписание ТЕМ-Технологија, образование, менаџмент0,700Универзитет „Мајка Тереза“заедно со Ана Лазаревска 
 Афродита ЗенделскаОтстранување на јони на цинк од кисели водени раствори и кисели руднички дренажи користејки зеолитизиран туфРуднички води и животна средина2,145Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Мирко ПетрушевскиПокривливост на граф со три непарни подграфаЖурнал за теорија на графови0,922Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Бојан ПрангоскиИнвертибилност на матрични оператори од бесконечен ред со експоненцијално опагање надвор од дијагоналатаЛинеарна алгебра и нејзините примени0,988Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Павел ДимовскиМножества на брановиот фронт во врска со Банхови простори од ултрадистрибуции. Карактеризација преку кратко-временска Фурие трансформација- Македонија случајФиломат0,789Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Бојан Прангоски 
 Бојан ПрангоскиМножества на брановиот фронт во врска со Банхови простори од ултрадистрибуции. Карактеризација преку кратко-временска Фурие трансформација- Македонија случајФиломат0,789Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Павел Димовски 
 Бојан ПрангоскиКарактеризација на множествата на брановиот фронт преку кратко-временската Фурие трансформацијаМатематички белешки0,789Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Васка АтанасоваКреирање и калибрација на модел за побарувачка на превоз во Анаморава регионотТехнички весник0,644Технички факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Aлександра МилеваСкриени канали во MQTT-базираниот интернет на нештатаIEE пристап3,745Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Зоран Хаџи ВелковПропорционална праведност во АЛОХА мрежи со жетва на РФ енергијаПисма од безжични комуникации на ИЕЕЕ4,660Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Зоран Хаџи ВелковКапацитет на тајност на двонасочен безжично напојуван комуникациски системТрансакции во безжични комуникации на ИЕЕЕ6,779Факултет за електротехника и информациски технологии, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Мери ЦветковскаПреглед на литература на дрво-бетон  композитни конструкции изложени на пожарАмериканско здружение на градежни инженери –Часопис за конструктивно инженерество2,528Градежен факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ефтим ЗдравевскиЛитература за нослива технологија за поврзано здравство: преглед на научни трендови, напредоци и бариериЖурнал за медицински интернет истражувања5,030Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Владимир Трајковиќ 
 Владимир ТрајковиќЛитература за нослива технологија за поврзано здравство: преглед на научни трендови, напредоци и бариериЖурнал за медицински интернет истражувања5,030Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Ефтим Здравевски 
 Ефтим ЗдравевскиПрепознавање на активности на секојдневно живеење со помош на акустични сензори вградени на мобилни уредиЕлектротехника2,412Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ефтим ЗдравевскиМобилна апликација за промоција на подршка на навики за здрава исхарана и физички активности: систематски преглед , екстракција и каректеристики и предлог таксономијаотворен журнал за Биоинформатика0,800Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ѓорѓи МаџаровКласификација на веб жанрови со методи за предвидување на структурирани ознакиИнформациски науки5,524Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Игор ЈордановОгноотпорни полиестерски материјали добиени со комбинација на азотно збогатени нискомолекуларни адитиви во интумесцентни наноспревлакиДеградација и стабилност на полимерите4,032Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Игор ЈордановЕнзимска модификација на полиамид за подобрување на спроводливоста на мултислојни нанопревлаки базирани на водаАЦС Омега2,870Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Весна ДимитроваПренос на слики и аудио фајлови низ Гаусов канал со користење на крипто кодирањеИЕТ Комуникации1,664Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Василија ШарацМултипараметарска анализа за подобрување на ефикасноста на еднофазен кондезаторски моторМатематички проблеми во инженерството1,179Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Татјана Атанасова- Пачемска 
 Татјана Атанасова- ПачемскаМултипараметарска анализа за подобрување на ефикасноста на еднофазен мотор на кондезаторМатематички проблеми во инженерството1,800Универзитет „Гоце Делчев„ – Штипзаедно со Василија Шарац 
 Биљана БалабановаИзнаоѓање на маркери за антропогени елементи за утврдување на долготрајни атмосферски депозиции во околината на рудницитеСписание за животната средина и здравје, дел А, Токсини/ хазардни супстанции и инженерство на животна средина1,724Универзитет „Гоце Делчев“ Прифатено 
 Биљана БалабановаУлтравиолетна-видлива (УВ-ВИС) спектроскопија и кластена анализа како брза алатка за класификација на медицинските растенијаХемиска Студија0,494Универзитет „Гоце Делчев“ Прифатено 
 Весна Ѓ. РафајловскаВоведување на растителни масти во подготовка на кетоконазални липозоми со користење на тенко-филмен хидратационен методФармација1,527Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Милкица ЈаневаКвадратно-бранова волтаметрија на двостепени површински електродни механизми што се поврзани со хемиска реакција – Теоретски прегледЕлектроанализа2,544Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Анастас МишевДинамичко управување со ресурси на рабни сервиси во реално време за интелегентни мрежи од возила: студија на пример случајЕлектроника и електротехника0,707Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Соња Филиповска 
 Соња ФилиповскаДинамичко управување со ресурси на рабни сервиси во реално време за интелегентни мрежи од возила: студија на пример случајЕлектроника и електротехника0,707Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Анастас Мишев 
 Соња ФилиповскаПовеќедимензионално хиерархиско управување со миграција на виртуелни машини за пресметки со високи перформанси во облакСписание за суперкомпјутери2,469Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Александар ПетровскиСпектроскопски испитувања на нанокомпозити базирани на ПАНИ и јаглеродни наноструктури за pH  сензориБугарска хемиска комуникација0,238Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Александра Иваноска ДациќESR -спектроскопија како нов метод на анализа и синергија помеѓу две различни нанополнила дисперзгирани во еластомерна матрицаТестирање на полимери3,275Македонска академија на науките и уметностите Прифатено 
 Емилија ТошиќВлијание на различни оксидациони системи на нивото на оксидацијата на целулозата: создадени групи во однос на деградациониот моделЦелулоза4,210Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Перица ПауновиќКинетичка анализа на процесот на ултразвучно лужење на некелни латеритни рудиБугарска хемиска комуникација0,238Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Зоран ПандиловВиртуелна симулација на алатни машиниПредавања во машинското инженерство0,300Машински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Владимир ТрајковиќТелемедицински роботски систем за асистирано и независно живеењеСензори3,275Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Владимир ТрајковиќМобилни апликации за само-мониторирање на меструален циклус: Преглед и контексна анализаКлиничко и експериентално акушерство и гинекологија0,139Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Владимир ТрајковиќУслуги за поврзано здравство: Рамка за проценка на влијаниеСписание за медицинско интернет истражување5,030Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Владимир ТрајковиќПодобрување на интердисциплинарното образование за обезбедување на истражувањата за поврзано здравство во Европа: Квалитативна студијаСписание за медицинско интернет истражување5,030Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Игор ЛазовМетодологија за анализа на приходите од паркинзиМрежи и просторна економија2,379Европски Универзитет- Скопје Прифатено 
 Игор ЛазовАнализа на производствени системи заснована на ризикМеѓународно списание за истражување на производството4,577Европски Универзитет– Скопје прифатено 
 Ивица МилевскиСтатистички и експерт – базирани модели за проценка на положност на свлечишта на национално ниво, применето на Северна МакедонијаОтворени Геонауки0,985Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ Прифатено 
 Елена ТомовскаСвојство на термофизиолошки комфор на полиамидни хулахоп чорапиВлакна и текстил во источна Европа1,300Технолошко металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“  Прифатено 
 Емилија ФиданчевскиПримена на летачката пепел и фосфогипсот за синтеза на белит – сулгоалуминатен клинкерКонструкциони материјали1,456Технолшко металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“Прифатено 
 Катерина ЗдравковаПреиспитување на човечкото достоинство во новата ераЕлсевиер1,550Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“Прифатено 
 Јован СтефановскиЕстимација на влез за фрекфенциски регион во присуство на нарушувањаИЕЕЕ изданија по автоматско управување5.625Самостоен истражувачд-р. Јован Стефановски Битола прифатено 
 Јован СтефановскиНов пристап кон решавање управувачки проблеми со дескрипторски системиЖурнал на институтот Франклин4,036Самостоен истражувачд-р. Јован Стефановски Битола прифатено 
 Јован СтефановскиУправување отпорно на дефекти на дискрипторски системи и нарушувањаИЕЕЕ изданија по автоматско управување5.625Самостоен истражувачд-р. Јован Стефановски Битола прифатено 
 Агон МеметиСистеми за управување со човечки ресурси: модел за референција Соамеѓународно списание за информатички технологии и безбедност1,449Универзитет во Тетово Прифатено 
ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО 
Р.брАвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка 
 Ирена КостовскаЛипопротеин(а) – врска помеѓу аторогенеза и тробозаМедицински извештај Прага1,150Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатена 
 Петар АврамовскиАкутно-фазните протеини како потикнувачи на калцификатите во абдоминалната аорта кај хроничните пациенти на дијализаСаудиско списание за бубрежни заболувања и трансплатација0,720Ветеринарен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“прифатено 
 Рената Јанкова АјановскаРазличности на У-хромозонот кај трите најголеми етнички групи во Република Северна МакедонијаМеѓународно списание за форензички науки: Генетика4,884Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Александар ДимковОслободување на хлоридни јони од конвенционални глас-јономер цементиЌерамики-силикати0,923Стоматолошки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Маријан БошевскиПрогресијата на каротидната артериска болест може да го претскажи ризикот од коронарна артериска болест кај пациентите со тип 2 дијабетес.Акта Биохемика биофизика2,923Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Маријан БошевскиДиректни орални антикоагуланти или стандарна антикоагулација кај осетливи пациенти со венски тромбемолизам.Тромбоза Хемостаза1,900Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Силвана Марковска СимоскаЕвропска обновена изјава за консензус за дијагностицирање и третман на АДХД кај возрасниЕропска психијатрија3,670Македонска академија на науките и уметноститеприфатено 
 Миле БосилковскиВлијание на траењето на болеста пред дијагнозатаТропски лекар0,591Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Миле БосилковскиБруцелоза во тек на бременост: резултати од мулти ценатарот ИД-ИРИ истражувањаЕвропско списание за клиничка микробиологија2,591Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Игор СпироскиРастечкиот индекс на телесна маса е главен поттикнувач на глобалната пандемија на дебелина кај возраснитеПрирода42,778Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Весна Бришкоска БошковскаКоморбидитети како ризик фактор за акутен и рекурентен ерезипелОтворен пристап Македонски весник за медицински науки0,700Универзитет „Гоце Делчев“прифатено 
 Весна Бришкоска БошковскаKлинички презентација и лабараториски карактеристиките кај акутен и рекурентен резипелОтворен пристап Македонски весник за медицински науки0,700Универзитет „Гоце Делчев“прифатено 
 Маја БелевскаЗначење на индивидуалните предиктори и психосоцијални работни услови во проценката на индексот на работната способност кај слабовидни лицаМеѓународно списание за безбедност при работа и ергонимија1,106Висока медицинска школа, Универзитет „Свети Климент Охридски“прифатено 
 Јасмина Плунцевиќ ГлигороскаПараметри на црвени крви клетки кај деца и адолесценти во однос на возраст и полИранско списание за јавно здравје1,291Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Даниела Шукова Стојмановска 
 Даниела Шукова – СтојмановскаПараметри на црвените крвни клетки кај децата и адолесценти поврзани со возраст и полИранско списание за јавно здравје1,291Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопјезаедно со Јасмина Плунцевиќ Глигороска 
 Лилјанa ИгњатоваПреживување на работното место: Состојби во центрите за пренвенција и лекување на зависност од дрогаЗависност од хероин и сродни клинички проблеми0,538Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Виолета АнастасовскаТерапевтски предизвици кај пациент со едноставна вирилизирачка (СВ) форма на конгенитална адренална хиперплазија (КАХ) како резултат на Р30L/I72N генотипПедиатриско списание за ендокринологија и метаболизам1,239Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Виолета АнастасовскаВлијание на CYP21A2 (P30L/I72N) генотипот на женската фертилност во една фамилијаЕвропско списание за медицински истражувања1,736Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Гордана Китева ТренчевскаРефлексни стартер напади индуцирани со уринирање кај пациент со фокална кортикална дисплазија во средната вијуга на челниот резенКлиничка неврофизиологија3,124Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Гордана Китева ТренчевскаСовремени трендови во епилептологија: приоритети, предизвици, задачи и решенијаЕпилепсија и пароксизмални состојби0,688Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Гордана Китева ТренчевскаРаспространета кортикална дисплазија на челниот резен или парцијална хемимегаленцефалија: континуитет на спектарЕпилептилни нарушувања3,124Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ефка Жабокова БилбиловаИн витро проценка на /Казеин фосфопептид – аморфен калциум фосфат (ЦПП-АЦП) во пренвенција на бело петноАкта стоматологика Наиси0,100Стоматолошки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Tатјана Георгиевска ЈанческаЛамбдацизам, ротацизам и сигматизам кај деца на предучилишна возраст: френвенкција и дистрибуцијаОтворен пристап Македонски весник за медицински науки0,700Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Tатјана Георгиевска ЈанческаВрската помеѓу типот на расцеп и назалната емисија на воздух при говор кај децата со расцеп на непце или расцеп на уста и непцеОтворен пристап Македонски весник за медицински науки0,700Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Дарко БошнаковскиНови формулации за пренос на антиканцерогени биоактивни соединенијаНови патенти за откривање на анти-канцер лекови2,610Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Катарина Смилков и Даринка Ѓорѓиева Ацкова 
 Катарина СмилковСовремени формулации за испорака на антиканцерски биоактивни супстанцииНови патенти во истражувањата на лекови против канцер2,600Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Дарко Бошнаковски и Даринка Ѓоргиева Ацкова 
 Даринка Ѓорѓиева АцковаСовремени формулации за испорака на антиканцерски биоактивни супстанцииНови патенти во истражувањата на лекови против канцер2,600Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Дарко Бошнаковски и Катарина Смилков 
 Дарко БошнаковскиНов p300 инхибитор реверзибилно делува на DUX4 – индуцираната глобална Х3 ацетилација, генетска експресија и клеточната смртНаука-напредна13,116Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Викторија МаксимоваВлијание на хидроксицинамични киселини од храна и додатоци на исхрана врз кардиометаболните биомаркери: Систематски преглед кој ја истражува  интер – индивидуалната варијабилностНутриенти2,544Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Катарина СмилковИма ли нешто контровезно во врска со рибиното маслоТековен Фармацевски дизајн2,208Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Даринка Ѓоргиева Ацкова 
 Даринка Ѓорѓиева АцковаИма ли нешто контровезно во врска со рибиното маслоТековен Фармацевски дизајн2,208Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Катарина Смилков 
 Катарина СмилковПеперин: стар зачин и нов нутрацевтикТековен Фармацевски дизајн2,208Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Даринка Ѓоргиева Ацкова 
 Даринка Ѓорѓиева АцковаПеперин: стар зачин и нов нутрацевтикТековен Фармацевски дизајн2,208Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Катарина Смилков 
 Даринка Ѓорѓиева АцковаАнтиоксидативни карактеристики на синтетизирани бициклични тиазалопиримидински деривати како потецијални терапевски агенсиПрименети науки2,474Универзитет „Гоце Делчев“прифатено 
 Виолета Василевска НикодиновскаЈуинг Сарком и примарен коскен лимфом: скетрум на имиџинг изгледСеминари во Мускулоскелетна радиологија1,294Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Виолета Василевска НикодиновскаСонографска проценка на анатомија и најчести на клиничкии важните бурзиСписание за ултрасонографија1,294Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Викторија МаксимоваПолифеноли како нутриенти: од in vitro антиоксидантна улога до нивните позитивни ефекти врз кардиометаболното здравје поврзани со интер-индивидуалните разлики-преглед и перспективаБританско списание за исхрана2,544Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Катерина Тошеска- ТрајковскаОсветлувајќи го патот кон ISO15189 акредитација: искуство од РС МакедонијаТурско списание по биохемија0,400Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Николина ЗдравескаАлгоримат со анализа на мултипни витални функции открива системски инфламаторен одговор кај прематурни новородени со доцна сепса и некротизирачки ентероколитПедијатриск2,111Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Нинослав МаринаНеодамнешни достигнувања во системска студија за процесот на развој на лекови против маларијаТековен фармацевски дизајн2,208Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ прифатено 
 Нинослав МаринаПротеинско моделирање, молекуларна мрежа и студија на молекуларна динамика на ново секвенциран ген на интерлеукин -18 (IL-18) во Mus MusculusСписание за целуларна физиологија5,546Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ прифатено 
 Нинослав МаринаНов метод за препознавање на моделот на биостастички miRNA со тополошки својства на графиконите на видливост во 3Д просторСписание за здравствено инженерство1,803Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ прифатено 
 Никола ГешковскиПримена на макроалгалнитеполисахариди во биомиметички наноносачиСовремен фармацевски дизајн2,412Фармацевски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Наташа КоцескаКонтинирано мониторирање на крвниот притисок како основа за амбиентално асистирано живеење- преглед на методологии и уредиСписание за медицински системи3,058Универзитет „Гоце Делчев“ Штип прифатено 
 Виолета Василевска НикодиновскаКлиничка индикација имиџинг наведувани интервентни процедури во муслкулоскелетен систем:Делфи- базиран концензус труд од европското здружение за мускулноскелетна радиологија(ESSR)- дел I, рамоЕвропска радиологија4,101Медицински факултет,Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 

ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ
 
Р.бр.АвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка 
 Мишела ТемковИмобилизација на имулиназа врз полиетилен гликол / политирол повеќе слојни јаглеродни нанотуби продуцирајкикатализатор со подобрена термичка и оперативна стабилностИнженерство во природни науки1,936Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ацо КузеловПримена на мелено гоџи бери овошје во македонскиот народен колбасЗборник на трудови на Бугарската академија на науки0,321Универзитет „Гоце Делчев’заедно со Елена Јошевска 
 Елена ЈошевскаПримена на мелено гоџи бери овошје во македонскиот народен колбасЗборник на трудови на Бугарската академија на науки0,321Факултет за биотехнички науки, Универзитет „Свети Климент Охридски“заедно со Ацо Кузелов 
 Билјана Буџакоска ЃорескаПроценка на статусот на загрозени инвертебрати од старото Охридско Езеро: ендемичен вид Гоцеа охридана Хаџиште , 1956 (Гастропода Хидробиде)Акта Зоологика Булгарика0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Даниела БеличовскаЕфекти од биопротективните и стартер културите врз бројот на бактериите и млечно-киселинските бактерии – истражувања на колабасот вевчански луканецМесна индустрија0,172Институт за сточарство, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Виолета Иванова ПетропулосБрза анализа на содржината на вкупни полифеноли и антиоксидантна активност на вина и енолошки танини со примена на систем на проточно инјектирање поврзан со тандем детектор со низа од диоди и електронски детекторАналитички методи на храна2,433Универзитет „Гоце Делчев’ прифатено 
 Татјана РушковскаФактори што вијаат врз кардиометаболниот одговор кон (поли) фенолите и фитостеролите: преглед на активностите на акцијата COST POSITIVEЕвропско списание за исхрана4,449Универзитет „Гоце Делчев’ прифатено 
 Панче ДамескиПрехируршка антисептичка ефикасност на хлорхексидин глуконатот и повидон јодот на слузниците на мандибуларната гингива кај кучињатаБерлински и минхенски ветеринарен неделник0,760Ветеринарен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Гоце ЦилевВлијание на исхраната врз експонирање на генетскиот потенцијал кај Холштајн-Фризиските млечни крави во услови на Република Северна МакедонијаБугарски списание за земјоделски науки0,500Ветеринарен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Никола Хаџи ПетрушевАнтиоксидативни и антиинфламаторни ефекти на монокарбонилните куркумски аналози B2BRBC и C66 при монокроалин-индуцирана хипертрофија на десната комораЖурнал за биохемиска и молекуларна токсикологија3,606Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Митко МладеновУчеството на PKG и РКА – поврзани патишта во IFN – индуцирана модулација на Bkca каналната активност кај хуманите кардиални фибробластиЖурнал за фармаколошки науки2,835Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Митко МладеновДолготрајна инкубација во IL-2 индуцира активација на L-mn калциумовите канали во вертикуларни кардиомиоцити од стаорецКардиоваскуларна токсикологија2,325Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Митко МладеновИнволивираност на L-type Ca 2+ каналите во IFN -y индуцираниот сигналинг во венртикуларни кардиомиоцити од стаорецЖурнал за физиологија и биохемија2,952Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Митко МладеновПромени во циркулаторните леукотриени за време на заздравување на коските од остеотомии предизвикани со Er:AG ласер и пиезохируршки зафат: анимална студијаБиотехнологија и биотехничка опрема1,452Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Мирјана С ЈанкуловскаПримена на високо-ефикасна течна хроматографија за определување на металаксин, ацетамиприд и азоксистробин во примероци од доматСписание за аналитичка хемија 1.878Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Мирјана С ЈанкуловскаУВ спектрофотометриско определување на термодинамични константи на дисоцијација на некои ароматични хидразони во кисела срединаСписание на мексиканското хемиско друштво 0.7Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Марија СрбиноскаУтврдена и декларирана содржина на никотин во течностите за полнење на електронските цигари кои се продаваат во Северна МакедонијаАрхив на индустриската хигиена и токсикологија1,727Научен институт за тутун – Прилеп, Универзитет „Свети Климент Охридски’ прифатено 
 Билјана МиоваТоплотното прекодинционирање и третманот со аспирин ги намалуваат нарушувањата во хепатичниот јаглехидратен метаболизамЖурнал за термална биологија2,361Природно математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Билјана МиоваТоплотно прекодинционирање, посредувани со HDP70, го намалува пореметувањето на хепатичниот јаглехидратен метаболизам кај дијабетични стаорциКанадски журнал за дијабетис3,062Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Оливер ТушевскиСостојба на антиоксидантни системи и продукција на фенолни соодиненија кај тренсгени корени од Hypericum perforatum L. прифатено1,760Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“  
 Јасмина Петреска СтаноеваИндентификација и квантификација на фенолни соединенија од осум различни македонски видови на сокови од калинкаМакедонско списание на хемичари и хемиски инженери0,829Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Дарко Бошнаковскиn-3 полисатурирани масни киселини индуцираат специфичен транскрипциски профил кај адипогените матични клетки кај зајакот in vitroСписание за анимална физиологија и анимална исхрана1,590Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Дарко БошнаковскиИнфламаторни цитокини и биодеградабилни скафолди за диференцирање на дентални мезенхимални матични клеткиАктуелни истражувања за матични клетки2,610Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Марина ТалевскаПојаси на макрофитска вегетација во Охридското езероАкта Зоологика Булгарика0,389Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Рената ЌуштеревскаПрилог кон познавањето на ултрабазични тревници од Централен Балкан во кои доминира Stipa sppРастителни биосистеми1,525Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Рената ЌуштеревскаStpia crassiculmis subsp. Picentina (Poaceae) нова на балканот – допoлнителен пример за аmфи Јадранска дисјункцијаРастителни биосистеми1,525Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Рената ЌуштеревскаsPlot – нова алатка за глобални анализи на вегетацијатаСписание за вегетациска наука2,944Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Рената ЌуштеревскаКлиматски двигатели на филогенетска разновидност на суви пасишта во Република МакедонијаАкта ботаника на Хрватска1,051Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Мирјана ЈанкуловскаДисекција на климатските варијабли поврзани со годината и нивниот ефект врз развојот и приносот на озима маслодајна репка (Brassica Napus L)Земјоделство2,603Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Билјана КузмaновскаПрво известување на изолатите M, D и Rec  на вирусот на шарка на сливата кои ги инфицираат  Prunus spp.  Во Република Северна МакедонијаБолести на растенијата3,583Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Соња ИвановскаМорфо-агрономска карактеризација на многуцветен грав( Phaseolus coccineus L.) од Југоисточна ЕвропаОдржливост2,576Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Катерина РусевскаНов вид на габа за науката: Македонска ѕвездичкаПланета на габите: Ренцензирана глобална иницијатива за промоција на проучувањето на биодиверзитетот на габите. Персониа – Молекуларна филогенија и еволуцаија на габите 1.034Природно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ленче Велкоска – МарковскаМетод со течна хромотографија со висока резолуција за определување на малатион во пестицидна формулацијаАкта хроматографија0,667Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Ленче Велкоска – МарковскаРазработка и валидација на RRLC – UV метод за определување на хорогена киселина во зелено кафеАкта хроматографија0,667Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Сашо ТрајановскиПотенцијални закани за макроинвертебратната фауна во сливот на Охридското езеро: Загадување на водата и внесени видовиАкта зоологика Булгарика суплемент0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Соња ТрајановскаМакрофити – основа за проценка на нутриентното загадавување на Преспанското езеро, Република МакедонијаАкта зоологика Булгарика суплемент0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Орхидеја ТасевскаЛиста на моногононтните ротифери од Охридското езеро, Република МакедонијаАкта зоологика Булгарика суплемент0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Сашо ТрајановскиКонзервација на Велидаб, Хоспот на биодеверзитетот во Охридското езеро: инвентаризација на видовите и проценката на локалитетотАкта зоологика Булгарика суплемент0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Ленче ЛокоскаМикробиолошки и хемиски кавалитет на водата од Охридското езеро и неговите притоки во 2014 годинаАкта зоологика Булгарика суплемент0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Елизабета Велјаноска СарафилоскаКвалитет на водата од Охридско и Преспанско езеро, врз онова на физичко хемиски и билошки параметри за периодот 2013-2014Акта зоологика Булгарика суплемент0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Сузана ПатчеваСостав на фитопланктонот на Преспанското езеро, Република МакедонијаАкта зоологика Булгарика суплемент0,369Јавна научна устанува Хидробиолошки завод Охрид прифатено 
 Душко НеделковскиВлијанието на нападот од патогени врз виновата лоза од сортата Каберне савињон на колечеството на транс – резевератол во винотоНаучна студија и истражување – хемија и хемиско инженерство, биотехнологија, прехрамбена индустрија0,900Земјоделски институт, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Игор ЗдравескиВлијание на протеините со разлипчна молекуларна маса од семиналната плазма на нерез врз некои од репродуктувните параметриСловенечко ветеринарно списание0,380Ветеринарен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Сања Костадиновиќ ВеличковскаИзолација, хемиски состав, антиоксидантен и антимикробен потенцијал на есенцијално масло од Мента Арвенсис органски одгледувано во МакедонијаИталијанско списание за масти и масла0,232Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Љупчо Михајлов 
 Љупчо МихајловИзолација, хемиски состав, антиоксидантен и антимикробен потенцијал на есенцијално масло од Мента Арвенсис органски одгледувано во МакедонијаИталијанско списание за масти и масла0,232Универзитет „Гоце Делчев“заедно со Сања Костадиновиќ Величковска 
 Сретен АндоновМоделирање на принос на мед,роидбено и одбранбено однесување кај Италијанската медоносна пчела ( Apis mellifera ligustica) со примена на линеарно -висински пристапБМЦ генетика2,567Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Зехра Хајрулаи МуслиуРазвој и валидација на LC-MS/MS метод за определување на десет бета агонисти во говедска уринаЧасопис на факултетот за ветеринарна медицина на Кавказ универзитет0,489Факултет за ветеринарна медицина, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“  
 Виолета Иванова ПетропулосОбележување на традиционално произведени вина со примена на течна хроматографија комбинирана со масена спектроскопија со јонска мобилност и туба со пролизгувањеАналитичка хемиска акта5,265Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Димитар НаковМетоди за одредување толеранција на болести на свињиДостигнувања во ветеринарната наука2,245Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Вјекослав ТанасковиќВаријабилност на интезитетот на ерозија на почвата во зависност од промената на вегетацијата: студија на случај на Ораховачка река, Црна ГораМалакнига за ботаника, хортикултура и земјоделска ботаника клуј напока1,168Факултет за земјоделски науки и храна, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Александра БужаровскаНанокомпозитни пени базирани на флексибилни био термопластични полиуретани и ZnO нано честички како потенцијални материјали за третирање на раниНаука за материјали и инженерство: Ц5,880Технолошко-металуршки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Лазо ПендовскиНесакани ефекти на дексаметазон врз равојот на јајниците на феталниот стаорец 4,200Факултет за ветеринарна медицина, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Лазо ПендовскиПрофил на експресија на микро RNA во јајцеклетки од свињи од различна комптенцијаа на развиток кој потекнува од големи и мали фоликулиМолекуларна репродукција и развиток3,500Факултет за ветеринарна медицина,  Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Лазо ПендовскиИнтерклеточни карактеристики на јајцеклетки од свиња обоени со блилиант плаво и нуклеогенеза на испитуваните ембриониЗиготи2,600Факултет за ветеринарна медицина, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 
Р. Бр.АвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеАвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка
 Снежана МојсоскаУлогата на полицијата во борбата против перењето париЖурнал за контрола на перење пари0,990Факултет за безбедност, Универзитет „Свети Климент Охридски“заедно со Никола Дујовски 
 Никола ДујовскиУлогата на полицијата во борбата против перењето париЖурнал за контрола на перење пари0,990Факултет за безбедност, Универзитет „Свети Климент Охридски“заедно со Снежана Мојсоска 
 Марјан ПетрескиПреиспитани дознаки и понуда на работна сила: Нови докази пд македонскиот бухејвиористички модел на даноци и надоместоциМиграциски писма0,800Универзитет Американ колеџ – Скопје прифатено 
 Марјан ПетрескиМинималната плата како политика на еднаквост во платите: Докази од северна МакедонијаЕкономски Анали0,400Универзитет Американ колеџ – Скопје прифатено 
 Марјан ПетрескиИстражување на придонесот на дијаспората во развојот на северна МакедонијаЈугоисточна Европа0,900Универзитет Американ колеџ – Скопје прифатено 
 Билјана ЃонескаПриврзани за групата и заслепени од лидерот: Идеолошка динамика меѓу предводниците и следбениците во економската игра на довербаОтворена наука на кралското друштво2,515Македонска академија на науките и уметноститеприфатено 
 Агим МамутиСтилови на расположение (хумор) низ 28 земјиТековна психологија1,468Универзитет „Мајка Тереза“прифатено 
 Александра Порјазоска КујунџискиРазвој на процена на ефективноста на наставата во виското образованиеОбразование за хемиски инженери1,600Меѓународен Балкански Универзитетприфатено 
 Сузана Макрешанска МладеновскаДецентрализација и доходната нееднаквост во земјите од Централна и Источна ЕвропаПост-комунистички економии0,984Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Горан ПетревскиФискалната децентрализација и големината на јавниот сектор: панел анализа на европските земјиПрегелд на јавна економија0,376Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Блертон СинаниОсврт на правните инструменти на советот на Европа од областа на административното правоПравна трибуна2,650Универзитет на Југоисточна Европа прифатено 
 Фитим ДеариДетерминанти на нето трговски кредит: Панел ВАР пристап заснован на индустријаПрага Економски трудови0,629Универзитет на Југоисточна Европа прифатено 
 Анита Циунова ШулескаЗбогатување на перципираната вредност за мобилно банкарство за да се постигне намера за повторно користењеМаркетинг – знаење и планирање1,585Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Хирије Абази АлилиИновација на производ и перформанса на компаниите на економиите во транзиција : мулти-фазен притап на проценкаТехнолошко предвидување и социјални промени5,846Универзитет на Југоисточна Европаприфатено 
 Билјана ПетревскаОд град до атракација: трансформација на Охрид, Северна МакедонијаСписание на Шпанското здружение за географија0,684Универзитет „Гоце Делчев“прифатено 
 Александра Максимовска СтојковаБалканските држави – кандидатки за членство во трката за фискална консилидација: Правна рамка наспроти економски резултатиКомпаритивно економско истражување: Централна и Источна Европа0,900Правен факултет, Јунистијан Први, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Елена Нешовска Ќосева 
 Елена Нешовска ЌосеваБалканските држави – кандидатки за членство во трката за фискална консилидација: Правна рамка наспроти економски резултатиКомпаритивно економско истражување: Централна и Источна Европа0,900Правен факултет, Јунистијан Први, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“заедно со Александра Максимовска Стојкова 
 Виктор СтојкоскиРобусни детерминанти на капицитетот на компаниите да иновираат. Пристап на Баесовско отпресечување на моделиТехнолошка анлиза и стратегиски менаџер1,740Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Виктор СтојкоскиШеми на корелација на девезните пазариФизика А: Статистичка механика и нејзината примена2,820Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Виктор СтојкоскиУлогата на мултиплекс мрежната структура во кооперација преку генерализирана реципрочностФизика А: Статистичка механика и нејзината примена2,820Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Виктор СтојкоскиДинамика на кооперација во вмреженото геометриско Брауново движењеувид во физика Е2,820Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Виктор СтојкоскиВреднување на опции со опашести распределби на логаритмираните приносиИнтернационал журнал за теоретски и применети финансии0,590Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Виктор СтојкоскиВлијанието на криза врз иновациските системи во Европа: Доказ од CISCO анкетатаУвид во Европа0,480Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Елизабета МитреваИПАРД 1Програмата – Зошто и како неговата имплементација не успеа во МакедонијаТЕМ – Технологија, образование, менаџмент, информатика0,740Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Елизабета МитреваПримена на тотален менаџмент на квалитет во македонската хотелска индустријаКвалитет – пристап до успех0,490Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Елизабета МитреваСтресот и квалитетот на живот кај студентите од виското образование во МакедонијаКвалитет – пристап до успех0,490Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Елизабета МитреваОптимизацијата на деловни процеси во транспортна компанија во Република Северна МакедонијаТЕМ – Технологија, образование, менаџмент, информатика0,740Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Елизабета МитреваПримена на системот на квалитет во хотелската индустрија во МакедонијаКвалитет – пристап до успех0,490Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Елизабета МитреваПримена на методи и техники за бездефектно производство во компанија за производство на леб и пекарски производиКвалитет – пристап до успех0,490Универзитет „Гоце Делчев“ прифатено 
 Вељанд РамаданиДимензии на претприемничкиот маркетинг и перформанси на МСПСписание за бизнис истражување4,870Универзитет на Југоисточна Европа прифатено 
 Александар ТаковскиФарбање социјална промена: хумор, политика и социјални движењаХумор – Меѓународно списание за хумор истражувања0,711Институт за општествени и хуманистички науки прифатено 
 Александар ТаковскиБојното поле ЕУ: претставите на македонските партии за време на кризаСписание за јазик и политика1,628Институт за општествени и хуманистички наукиприфатено 
 Оливера КостоскаНова ИКТ рамка за одржлив развојОдржливост2,075Економски факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“прифатено 
 Кире ШарламановЖивеејки го анархизмот: Жозе Пеиратс и шпанското анархо-синдикалистичко движењеМеѓународна социологија – официјално списание на Меѓународно здружение на социолози1,242Меѓународен Балкански Универзитетприфатено 
 Јован АнаниевМаргинализација на децата Роми преку сегрегација во образованието во МакедонијаБалкански преглед на општествените неуки Универзитет „Гоце Делчев“прифатено 
 Димитар ЕфтимоскиПодобрување на кусорочното предвидување на Македонскиот БДП: споредба на факторскиот модел со моделот на макроекономскио структурни равенкиРоманско списание за економско предвидување0,756Правен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Димитар ЕфтимоскиОценка на динамичните ефекти на монетарната политика во МакедонијаТрудови од применета економија0,752Правен факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Николина Паламидовска СтерјадовскаМодел на задоволство со вклучување на чуства и персонални карактеристикиЕвроазиски бизнис преглед2,143Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Александар ИвановСтравот на младите од катастрофи: студија на случај од жители на Турција, Србија и МакедонијаМеѓународно списание за намалување на ризици и катастрофи4,400Факултет за безбедност, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Елена НаумовскаБанкарско – специфични макроекономски детерминанти на нефунционалните кредити во Република Македонија: Компаративна анализа на нефункционалните кредити на компании и домаќинстваЕкономски истражувања1,381Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Роберт ХристовскиАнализа на главните компоненти како нов пристап во кардиореспираторната проценаФизиолошко мерење2,309Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
 Роберт ХристовскиЕфекти на привремена нумеричка нерамнотежа на колективно истражувачко однесување кај млади и професионални фудбалериГраници во Психологијата2,067Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Роберт ХристовскиКардиореспираторна координација открива тренажно – специфични физиолошки адаптацииЕвропско списание за применета физилогиоја2,580Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Роберт ХристовскиФизиолошки и изведбени ефекти на акутна суплементација и маслиново масло при умерен интензитет на вежбањеСписание на меѓународното здружение на спортска исхрана5,068Факултет за физичко образование, спорт и здравје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ прифатено 
 Александра МаксимовскаКомпозитен индикатор на општествена одговорност на локалните власти: емпириско мапирање на парадигмата за управување преку вмрежна заедницаИстражување на општествени индикатори1,984Правен Факултет„Јустинијан Први“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ прифатено 
 Калина Сотироска ИваноскаПрефериран стил на лидерство и следбеништво кај вработените во државни и приватни организации во Србија и МакедонијаСписани за источно европски истражувања за менаџмент0,571Меѓународен  Универзитет Визион Прифатено 
ПРИФАТЕНИ БАРАЊА ОД ХУМАНИСТИЧКИ  НАУКИ  
Р. Бр.АвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка 
 Билјана Ристовска ЈосифовскаСлика на словенскиот свет низ призмата на еден македонски ракопис од деветнасетиот век (трансфер на знаење и идеи)Санпетербуршки славистички и балкански студии0,040Институт за национална историја, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Владимир ТрајковскиЕфекти на компјутерски заснована интеракција на разбирањето на емоциите кај деца со состојба од аутистичен спектарСписание за аутизам и резвојни нарушувања2,786Филозофски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“прифатено 
 Милена Пејчиновска СтојковиќЗначење на активностите на учениците за процесот на учење, квалитативна анализа во основното образование во Република МакедонијаСписание за едукатори, наставници и обучувачи 1,5Пегадошки факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“ прифатено 
 Елена Ончевска АгерМенторирање на идеи наставник по англиски јазик со фокус на унапредување на мотивациски капацитетиНастава и подготовка за настава5,100Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ прифатено 
                

3.    Табела на одбиени барања

ОДБИЕНИ БАРАЊА ОД ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ
Р.брАвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка
1.      Валентин МирческиСинтеза и карактеризација на сребрени наночестичкиЗнаење – меѓународен журналНемаПриродно- математички факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“научниот труд не е објавен во списание со фактор на влијание во базата на Thomson Reuters или  SCOPUS
2.      Михајло РистескиДиверзитет на Cryphonectria parasitica во калусирани рак – рани на „ракот на кората на костенот„ на Европски и американски костениШумска патологија1,196Факултет за шумарски науки и пејсажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“отфрлено, барањето е доставено надвор од предвидениот рок наведен во конкурсот
ОДБИЕНИ БАРАЊА ОД ТЕХНОЛОШКО ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Р.брАвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка
1.      Митко КостовСодржинско базирано пребарување на слики со псеудо-хаш во домен на дискретна вејвлет транформацијаМеѓнародно списание за научно и инженерско истражување4,400Технички факултет, Универзитет „Свети Климент Охридски“научниот труд не е објавен во списание со фактор на влијание во базата на Thomson Reuters или  SCOPUS
ОДБИЕНИ БАРАЊА ОД МЕДИЦИНСКИ НАУКИ И ЗДРАВСТВО
Р.бр.АвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка
1.      Санела ИдоскаТопикален Imiquimod 5% како опција во третмант на Кератокантом на лицеОтворен пристап Македонски весник за медицински наукиSCOPUSСтоматолошки факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“трудот не е објавен во  годината наведена во конкурсот
2.      Катерина КасапиноваИсход на оперативно лекувани скршеници на дисталниот радиус придружени со повреда на триангуларниот фибро-рскавичен комплексСписание за терапија на шака1,532Медицински факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“отфрлено, барањето е доставено надвор од предвидениот рок наведен во конкурсот
ОДБИЕНИ БАРАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Р. Бр.АвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка
1.      Билјана ТашевскаЕфективноста на фискалната и монетарната политика во мала отворена економија- случај на МакедонијаПост-комунистички економии0,875Економски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“подносителот го нема заверено барањето во  во матичната институција
ОДБИЕНИ БАРАЊА ОД ХУМАНИСТИЧКИ  НАУКИ
Р. Бр.АвторНаслов на трудотСписаниеФактор на влијаниеподносителзабелешка
1.      Даниела Димитрова-РадојичиќИнклузивно образование на децата со оштетен вид во европаДефектолошка теорија и практика Филозофски факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“научниот труд не е објавен во списание со фактор на влијание во базата на Thomson Reuters или  SCOPUS
         

4.    Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Образложение

Согласно член 2 од Правилникот за остварување на правото за еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средства за објавување на трудови („Службен весник на Република Македонија“ бр.102/2018) распишан е Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2019 година со бр.15-4476/1 од 13.04.2020 година. До Министерството за образование и наука до 15.09.2020 година доставени се вкупно 302 барања од автори за доделување средства за објавен домашен научно-истражувачки труд во меѓународно научно списание со фактор на влијание. Во согласност со член 3 став 1 од Правилникот за остварување на правото на еднократна награда за објавување на научен труд и за надомест на средствата платени за објавување на трудови („Службен весник на Република  Македонија“ бр.102/2018) доставените барања ги разгледа стручна шест члена комисија формирана од Министерката на Министерството за образование и наука со Решение број 15-4476/3 од 16.10.2020 година и изготви Извештај со Предлог-листа до Министерката на Министерството за образование и наука бр.15-1108/1 од 22.01.2021 година. Барања кои ги исполнуваат условите согласно конкурсот се 295. Според научни подрачја се финансираат научно-истражувачки трудови од: „Природно-математички науки“-72, „Техничко-технолошко науки“-74, научно подрачје на „Медицинските науки и здравје“ -45 „Биотехнички науки“-54, научно подрачје на „Општествените науки“-46 и научно подрачје на „Хуманистичките науки“-4.Барања кои не ги исполнуваат условите согласно конкурсот се 7. Според научни подрачја од: „Природно-математички науки“-2, „Техничко-технолошко науки“-1, научно подрачје на „Медицинските науки и здравје“ -2 „Биотехнички науки“-0, научно подрачје на „Општествените науки“-1 и научно подрачје на „Хуманистичките науки“-1

Решението за финансирање на прифатени научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година по научни области го донесува Министерката врз основа на конкурсниот услов за распределба на средства за финансирање на објавен домашен научно-истражувачки труд во меѓународно списание со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година, финансискиот план на Министерството за образование и наука за 2021 година и Програмата за научно-истражувачка дејност за 2021 година („Службен весник на РС Македонија“ бр.3/2021).

Според горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Извор: МОН

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail