Конкурс за доделување стипендии за додипломски студии од прв циклус на првите сто рангирани универзитети според последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џио Тонг универзитет за академската 2018/2019 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната …