mon.jpg

Решение за финансирање на надомест на средства платени за објавување на научни трудови во списанија со фактор на влијание реферирани во базите на Web of Science или Scopus за 2018, 2019 и 2020 година

Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на …