mon.jpg

Решение за финансирање на прифатени барања за научно-истражувачки трудови од домашни автори објавени во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор) за 2019 година

Врз основа на член 55 став 1 и од Законот за организација и работа на органите на …