Konkurs-za-dodeluvanje-stipendii-na-redovni-studenti-Romi-zapishani-na-dodiplomski-studii-od-prv-ciklus-na-javnite-i-privatnite-univerziteti-i-visokoobrazovni-ustanovi-vo-Republika-Makedonija.jpg

Конкурс за доделување стипендии на редовни студенти Роми запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија за студиската 2016/2017 година

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државнaта …