ukim-1.jpg

Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година

Во согласност со член 149 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РСМ бр. 82 од …