Вработување во Министерството за информатичко општество и администрација

mioa_logo_g.jpg

Врз основа на член 22 став (8) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија” број 27/14, 1 99/1 4 и 27/1 6), член 22, став (1), алинеја 1 одЗаконотза работните односи („Службен весник на Република Македони]а” број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/201 2, 39/20 12, 13/201 3, 25/20 1 3, 1 70/2013, 1 87/20 13, 113/2014, 20/20 1 5, 33/20 15, 72/2015, 1 29/20 1 5 и 27/20 1 6),
Министерството за информатичко општество и администрација на Република Македонија објавува

JАВЕН ОГЛАС
за вработување 18 (осумнаесет) лица во Министерството за информатичко општество и администрација на определено време

Министерството за информатичко општество и администрација објавува оглас за вработување 1 8 (осумнаесет) лица на определено време на следниве позиции;

1 Помлад референт за подцршка на проектите „Светот на дланка бесплатни интернетклубови” и „Компјутер за секое дете” североисточен регион, во Одцеление за ИКТ проекти, во Сектор за развој и промоција на информатичко општество 4 извршители

2. Помлад референтза подцршка на проектите „Светот надланкабесплатни интернетклубови” и „Компјутер за секое дете” северозападен регион во Одцеление за ИКТ проекти, во Сектор за развој и промоција на информатичко општество 6 извршители

3. Помлад референт за Поддршка на проектите „Светот на дланка бесплатни интернетклубови” и „Компјутер за секое дете” југозападен регион во Одделение за ИКТ проекти, во Сектор за развој и промоција на информатичко општество 4 извршители

4. Помлад референт за поддршка на проектите „Светот на дланка бесплатни интернетклубови” и „Компјутер за секое дете” југоисточен регион во Одделение за ИКТ проекти, во Сектор за развој и промоција на информатичко општество -4 извршители

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните општи услови утврдени со Правил никот за систематизација на работните места во Министерството за информатичко општество и администрација (за сите кандидати):

да е државјанин на Република Македонија,
активно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравствена способност за работното место и со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните посебни услови утврдени со Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за информатичко општество и администрација (за сите кандидати):

да имаат завршено V A или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование (гимназиско, средно стручно или уметничко образование);
без работно искуство во струката;
активно познавање компјутерски програми за канцелариско работење
да имаат познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат издаден од офици јален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Al (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку310бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода илиТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите за конкурирање. Кандидатите со пријавата треба да ги достават доказите за исполнување на условите, во оригинална форма или копија заверена кај нотар, и тоа:

Кандидатите за сите работни позиции, потребно е да ги достават следните документи:
Доказ за државјанство;
Доказ дека не им е изречена забрана на вршење професија, дејност или должност;
Уверение / диплома за завршен степен на образование;
Доказ познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
Доказ за познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски или германски јазик);
Кратка биографија;
Писмо за мотивација.

Распоред на работно време:
работни часови во неделата: 40,
работно време од понеделник до петок од 08:30 до 1 6:30 часот.
Паричниот износ на основната нетоплата изнесува 13. 407 денари.

Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време.
Вработувањето е во траење од 1 една година.

Рокот за доставување на пријавите со потребните документи изнесува 5 работни дена сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги
исполнуваат во моментот на пријавувањето.
Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Министерството за информатичко општество и администрација или по пошта на следнава адреса:
Министерство за информатичко општество и администрација
бул. „Св. Кирил и Методиј” бр. 54, 1000 Скопје
Архивата на министерството
(со назнака „за оглас за вработување”
Контакт број 02 3200 870
Ненавремените и некомплетните пријави нема да се разгледуваат.

Што мислиш ти?
  • Ви се допаѓа оваа вест? Препорачајте ја на Вашите пријателите преку следниве сервиси:
  • Mail